Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 12.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz Zarządzenia Nr 4.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości, zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych metodą spisu z natury tj.:

 1. środków trwałych,
 2. środków trwałych o charakterze wyposażenia w pomieszczeniach Urzędu Gminy,
 3. środków trwałych o charakterze wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych,
 4. środków trwałych o charakterze wyposażenia zakupionego w ramach realizowanych projektów,
 5. paliwa w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
 6. paliwa w pozostałych pojazdach oraz w dystrybutorze,

§ 2. W celu sprawnego przeprowadzenia prac spisowych powołuję komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:

 1. Dulewicz Agnieszka - Przewodniczący
 2. Ciecierski Grzegorz - członek
 3. Kuczyńska Katarzyna - członek
 4. Łuba Marcin - członek
 5. Nadrowska Barbara - członek
 6. Prytuła Dorota – członek
 7. Wiśniewska Aneta – członek

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. w terminie:

 1. rozpoczęcie spisu 15 listopada 2016r.
 2. zakończenie spisu 10 stycznia 2017r.

§ 4. Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji w ustalonym terminie,
 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
 3. dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
 4. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
 5. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu finansowo księgowego Urzędu Gminy Miastkowo w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 5. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w terminie do dnia 14 listopada 2016 roku. Arkusze spisowe należy sporządzić w 2 egzemplarzach.

§ 6. Członków komisji inwentaryzacyjnej czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej i skarbnikowi gminy.

§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-09 13:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-09 13:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 136