Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Zarządzenia Kierownika Urzędu


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
Numer13.2016
OrganWójt Gminy -> Zarządzenia Kierownika Urzędu
Data21-11-2016
W sprawiew sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miastkowo i jej jednostkach budżetowych

Treść

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r . poz. 446) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (Sygn. I FPS 4/15) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miastkowo i jej jednostkach budżetowych zwanych dalej „jednostkami” ustala się - obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku - procedury w tym zakresie.

§ 2. Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują wszystkie gminne jednostki  budżetowe wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, sporządzonego z podaniem:

1) pełnej oraz skróconej nazwy jednostki,

2) adresu jednostki,

3) rodzaju jednostek,

4) symbolu faktury sprzedaży w poszczególnych jednostkach.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów / kierowników jednostek do dokonania przeglądu dochodów budżetowych osiąganych przez jednostkę i odprowadzanych do budżetu pod kątem opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT, a w konsekwencji ich podziału na trzy kategorie, tj. objętych zwolnieniami od VAT, objętych obowiązującymi stawkami VAT (23%, 8% i 5%) oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

§ 4. Wszelkie odpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku na rzecz własnej gminy (i na odwrót), a także odpłatne czynności dokonywane pomiędzy tymi jednostkami

(w tym dostawa i refakturowanie mediów), od 1 stycznia 2017 roku stają się świadczeniami wewnętrznymi.

§ 5. Świadczenia wewnętrzne będą dokumentowane notą księgową lub fakturą wewnętrzną i nie będą ujmowane w ewidencji sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych gminie przez poszczególne jednostki budżetowe.

§ 6. Odpłatne świadczenia, jeśli stroną transakcji będzie inna jednostka samorządu terytorialnego nie będą świadczeniami wewnętrznymi i dokumentowane będą fakturą VAT, a wynikające kwoty z faktury będą ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży oraz ujmowane w cząstkowych deklaracjach VAT-7.

§ 7. Umowy cywilnoprawne zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz gminy muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli pełną nazwę gminy, jej adres i jej NIP oraz dane jednostki jako podmiotu działającego w imieniu gminy, czyli pełną nazwę jednostki wraz z jej adresem, podpis dyrektora jednostki z upoważnienia wójta gminy.

§ 8. Jeśli jednostki we wcześniej zawieranych umowach nie mają cen brutto ani klauzuli o doliczeniu właściwej kwoty VAT do ceny brutto, powinny sporządzić aneksy do umów i zawrzeć w nich odpowiedni zapis dotyczący podatku VAT.

§ 9. Jeśli ze względów społecznych jednostka nie będzie mogła sporządzić aneksów do umowy wówczas pozostawia się dotychczasową cenę a podatek oblicza się metodą w „stu”.

§ 10. Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy określone art.106e ustawy o VAT.

§ 11. Dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży bądź zakupu wpisywane będą na fakturach w następujący sposób:

1) faktura sprzedaży

a) Sprzedawca – Gmina (jej nazwa, adres i NIP),

b) Wystawca – Jednostka organizacyjna gminy (jej nazwa i adres),

2) faktura nabycia

a) Nabywca – Gmina (jej nazwa, adres i NIP),

b) Odbiorca – Jednostka organizacyjna gminy (jej nazwa i adres).

§ 12. W celu ujednolicenia numeracji faktur sprzedaży wystawianych w imieniu gminy przez poszczególne jednostki ustala się symbole wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 13. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku zobowiązuje się dyrektorów / kierowników jednostek do obowiązkowego prowadzenie cząstkowych ewidencji sprzedaży za poszczególne miesiące rozliczeniowe.

§ 14. Ewidencja dokonywanej sprzedaży powinna być prowadzona zarówno na podstawie wszelkich wystawionych przez jednostkę faktur VAT, jak i na podstawie innych dokumentów niż faktury.

§ 15. W przypadku, gdy sprzedaż odbywa się na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, ewidencja sprzedaży jest prowadzona  na podstawie zestawień kwitariuszy wydanych obiadów na stołówce szkolnej lub zestawień przypisów księgowych odnośnie czynszu najmu.

§ 16. Należny podatek VAT wykazywany w cząstkowej deklaracji VAT-7 jednostka powinna pomniejszyć o podatek naliczony od zakupów towarów i usług ściśle związanych ze sprzedażą opodatkowaną ale tylko wówczas, gdy możliwe jest bezpośrednie przyporządkowanie tych zakupów do sprzedaży opodatkowanej.

§ 17. W przypadku ponoszenia kosztów pośrednich związanych ze sprzedażą mieszaną (opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu)  można podatek VAT odliczać od tych zakupów na podstawie rocznego prewskaźnika obliczonego zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w jego rozporządzeniu w sprawie odliczeń.

§ 18. Jeżeli prewskaźnik będzie niższy niż 2%, odliczeń nie dokonuje się, a w pozostałym zakresie używanie prewskaźnika pozostawia się w dyspozycji dyrektora/kierownika jednostki.

§ 19. Jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT, to począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. zobowiązuje się dyrektorów / kierowników tych jednostek do prowadzenia cząstkowych ewidencji zakupów za poszczególne miesiące rozliczeniowe.

§ 20. Ewidencja dokonywanych zakupów powinna  być prowadzona wyłącznie na podstawie otrzymanych faktur i to jedynie takich, z których jednostka posiada- wynikające z ustawy o VAT- prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT.

Prawo takie jednostce przysługuje wyłącznie wówczas gdy dokonany zakup związany jest z czynnościami jednostki, które zostały lub zostaną opodatkowane stawkami podatku VAT w wysokości 23%, 8% lub 5%.

§ 21. W celu ujednolicenia numeracji prowadzonych cząstkowych ewidencji zakupu i sprzedaży ustala się w jednostkach następujący sposób ich oznaczania:

1) nazwa rejestru: rejestr zakupu / rejestr sprzedaży,

2) kolejny numer (,,,)/skrócona nazwa gminy (...)/skrócona nazwa jednostki (...),

3) okres którego dotyczy: miesiąc / rok,

4) nazwa podmiotu: pełna nazwa gminy / pełna nazwa jednostki,

5) adres jednostki,

6) NIP gminy.

 

§ 22. W jednostkach nie posiadających kas rejestrujących zobowiązuje się ich dyrektorów / kierowników do przeanalizowania przepisów prawnych w zakresie obowiązku zainstalowania kas rejestrujących. Informacje w tym zakresie należy niezwłocznie przekazać do Urzędu Gminy w Miastkowie.

§ 23. W celu prawidłowego rozliczenia przez Gminę podatku VAT z Urzędem Skarbowym zobowiązuje się dyrektorów / kierowników jednostek do podjęcia następujących działań:

1) wyznaczanie osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i  usług VAT w jednostce stosownie do art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.749 ze zm.) i przekazanie tych danych do Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Miastkowo w terminie do 31 grudnia 2016 r,

2) dostarczenie ewidencji zakupu i sprzedaży do Wydziału Finansowego Urzędu na stanowisko pracownika zajmującego się rozliczeniem podatku VAT Gminy z Urzędem Skarbowym, w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Łącznie z ewidencją należy przedłożyć odpowiednie wydruki kont księgowych w zakresie rozliczanego podatku VAT. Ewidencje oraz wydruki muszą być podpisane przez dyrektora / kierownika i głównego księgowego / księgowego jednostki,

3) przekazanie do Wydziału Finansowego Urzędu przez każdą jednostkę za dany miesiąc do10-tego dnia następnego miesiąca comiesięcznej cząstkowej deklaracji VAT-7, a także ewentualnie, jeśli taki będzie wynik rozliczenia podatku przez jednostkę, obliczoną do zapłaty kwotę zobowiązania w podatku VAT,

4) dokonanie stosownych zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce, w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku VAT.

§ 24. Jednostki organizacyjne sporządzają cząstkowe deklaracje VAT-7 w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

§ 25. Agregacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach zakupu i sprzedaży prowadzonych  dla celu prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczonych przez jednostki oraz Urząd, następować będzie w zbiorczym rejestrze zakupu i sprzedaży w Wydziale Finansowym Urzędu przez pracownika zajmującego się rozliczaniem podatku VAT i sporządzaniem zbiorczej deklaracji podatkowej Gminy.

§ 26. Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy.

§ 27. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

§ 28. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 29. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.


 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski


Załączniki pobrań ściągnij
Zarządzenie z załącznikami 48,62 KB 26 

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk2016-11-21
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-24 11:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-24 11:54
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2016-11-24 12:08

  Wyświetleń : 59

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo