Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 9.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Miastkowo".
Na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Ustala się "Politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Miastkowo", zwaną dalej "Polityką bezpieczeństwa", która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Miastkowo do stosowania zasad określonych w "Polityce bezpieczeństwa".
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.
 
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 12.2015 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczenstwa systemow informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Miastkowo".
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Marcin Łuba
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-24 11:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-24 11:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 163