Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 10.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446, poz. 1559, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz 730. ) oraz  § 11  Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miastkowo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/110/2017,  z dnia 30 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 9.2017 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, wprowadza się następujące zminay:

1) w § 1 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

„ 4) Barbara Kalinowska –  członek Komisji”

2) po § 1 dodaje się §1a w brzmieniu:

„§ 1a. Komisja pracuje w składzie co najmniej 2 osobowym”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-29 13:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-29 13:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 145