Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 6.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255; z 2017 r. poz. 61) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289; z 2015r. poz. 1954; z 2017 r. poz. 24) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont  dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się politykę rachunkowości dla Urzędu Gminy w Miastkowie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków,     opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez organ podatkowy   Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zasady ewidencji, poboru, kontroli i egzekucji należności z tytułu opłat za   gospodarowanie odpadami i opłat za dostarczanie wody w Urzędzie Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zasady ewidencji, poboru, kontroli i egzekucji należności z tytułu czynszów najmu, dzierżaw i użytkowania wieczystego w Urzędzie Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wprowadza się instrukcje i regulaminy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz właściwą ochronę majątku gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy, realizujących zadania gospodarczo – finansowe, zawarte w zakresach czynności, do zapoznania się z polityką rachunkowości, instrukcjami i regulaminami, o których mowa w § 1, 2, 3, 4 i 5 oraz do przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 4.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości oraz Zarządzenie Nr 8.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 21 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

 

Wójt
Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 1,99 MB 46

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-04 14:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-04 14:36
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-09-04 14:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 144