Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 roku


prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA - zł

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

0

1

Emisja papierów wartościowych

0

2

Zaciągnięte kredyty

0

3

Zaciągnięte pożyczki

0

4

Przyjęte depozyty

0

 

w tym: depozyty zbywalne

0

5

Zobowiązania wymagalne

0

 

a) z tytułu poręczeń i gwarancji

0

 

b) jednostek budżetowych

0

 

W tym z tytułu:

0

 

- dostawy towarów i usług

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

0

 

c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

0

II

Planowane zwiększenie długu w 2007 r.

0

1

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

0

2

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

0

3

Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 r.

0

 

a) jednostek budżetowych

0

 

b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

0

 

Wartość długu (I + II)

0

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 r.

0

1

Kwoty spłaconych rat kredytów

0

2

Kwoty spłaconych rat pożyczek

0

3

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

0

4

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

0

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2007 r. I+II+III

0

V

Planowane dochody na 2007 r.

9.918.106

 

% (IV:V)

0

 

 


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-06 14:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-10-06 14:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 680