Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015


WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2012 - 2015
 
Wójt Gminy Miastkowo informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonym radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
Rada Gminy Miastkowo najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
 
Na podstawie informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Gminie Miastkowo przewidziano wybór 2 ławników w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 
W związku ze zbliżającymi się wyborami ławników sądowych uprzejmie prosi się o zgłaszanie kandydatów na ławników i podaje się zasady i tryb naboru.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
     sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
    przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze czynnej służby wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie właściwej gminy.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
 
Wymagane dokumenty ( załączniki do kart zgłoszenia)
 
Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
    że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o
     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
    zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
     ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji
     ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
     osobistego.
 
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierających imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Jak zgłaszać kandydatów na ławników?
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które dostępne jest:
1) na stronie internetowej: www.ms.gov.pl
2) na stronie internetowej gminy: www.miastkowo.pl
3) w Urzędzie Gminy pokój nr 9 (wraz z innymi wymaganymi dokumentami)
 
Wzory pozostałych dokumentów dostępne poniżej na stronie internetowej gminy: www.miastkowo.pl
 
Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?
 1. Koszt opłaty za wydawanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wydawania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 2. Koszt opłaty za wydawanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
Informacje dodatkowe
 1. Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostają bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia jest niedopuszczalne.
 
Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:
 1. Przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,
  18-413 Miastkowo (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
 2. Złożyć w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 w godzinach pracy Urzędu (715-1515)
  od poniedziałku do piątku w terminie do 30 czerwca 2011 r.
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Załączniki pobrań ściągnij
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 73,90 KB 55
Formularz zapytania o udzielenie informacji o zgłaszanej osobie z KRK 32,00 KB 52
Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe 36,00 KB 53
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika, dotyczącego władzy rodzicielskiej 35,50 KB 52
Wzór listy osób popierających kandydata na ławnika 101,50 KB 57 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-14 10:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-14 10:12
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2011-06-14 10:14

  Wyświetleń : 368

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo