Jak załatwić sprawę

Dodatki mieszkaniowe


Miejsce załatwienia sprawy
Ośrodek Pomocy Społecznej, parter, pokój nr 6, tel. 86 218 38 75

Wymagane dokumenty
Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy składa w Urzędzie Gminy:
1) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2) Deklarację o wysokości osiągniętych dochodów przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku

Wzory do pobrania w Urzędzie Gminy , pokój nr 6, piętro.

Do wniosku należy dołączyć:
- dokument uprawniający do zajmowania lokalu, np. umowa najmu, umowa kupna lokalu, itp.
- Dokument własności w przypadku zamieszkiwania w domu jednorodzinnym ( np. pozwolenie na budowę, umowa darowizny, umowa kupna lub inne postanowienie sądowe) Ponadto wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć zaświadczenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Łomży Wydział Budownictwa, potwierdzające powierzchnię użytkową , w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.
- Rachunki dotyczące wydatków za miesiąc w którym składany jest wniosek
- Opłaty za energię elektryczną i cieplną , za wywóz nieczystości stałych i płynnych , wodę zimną i ciepłą.
Na potwierdzenie uzyskanych dochodów wykazanych w deklaracji należy złożyć:
- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach brutto (wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS/bez składki zdrowotnej)
- decyzje lub odcinki ZUS/KRUS o wysokości renty, emerytury i alimentów.
- Zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o wysokości pobranych zasiłków
- Decyzję GOPS o przyznaniu zasiłku stałego
- Oświadczenie na piśmie o wysokości dochodu osiągniętego z tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej.
- Umowy najmu, dzierżawy lub innymi dokumentami świadczącymi o osiągniętym dochodzie

Gdzie odebrać formularze:
w Urzędzie Gminy -p. nr 11

Opłaty:
brak opłaty

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Wydanie decyzji wciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania , za pośrednictwem Wójta Giny.
Odwołanie należy składać w kancelarii U.G., piętro nr pokoju 9

Inne wskazówki, uwagi:
do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych / chyba, że już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu /, zasiłków pielęgnacyjnych oraz pobieranych z pomocy społecznej zasiłków okresowych , jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń w naturze, przy składaniu wniosku wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w lokalu nie uczące się i nie posiadające żadnego dochodu zobowiązane są do osobistego złożenia oświadczenia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych(Dz.U. Nr 71, poz. 734)
2. rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z dnia 28 grudnia).

Treść:
1.Uprawnieni do dodatku zgodnie z art.2 ustawy są osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub budynku mieszkalnego. Wyjątek stanowią osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego , oczekujące na przysługujący mu lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 110% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
- Gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni wskazanej niżej o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego ) jest uzależniona od ilości osób:
1) 35m dla 1 osoby
2) 40 m dla 2 osób
3) 45m dla 3 osób
4) 55m dla 4 osób
5) 65m dla 5 osób
6) 70m dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m .


Informacje wytworzył(a) :Jan Lipiński
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-22 11:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 429