Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 7, telefon (0-86) 217-49-23, Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty
- wniosek
- zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

W zależności od przyczyny wystąpienia z wnioskiem o pomoc należy dostarczyć następujące dokumenty:
a) z powodu bezrobocia:
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 potwierdzające „status osoby bezrobotnej”
- karta aktywności bezrobotnego.
b) z powodu długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania rodziny:
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowania długotrwałej choroby, leków i diety
- dowody potwierdzające wydatki związane z długotrwałą chorobą
c) z powodu niepełnosprawności:
- dowód potwierdzający istnienie niepełnosprawności oraz dowody potwierdzające uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych
- dowody dotyczące zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze
- dowody potwierdzające utrzymanie i eksploatację pojazdu inwalidzkiego
- dowody potwierdzające konieczność likwidacji barier architektonicznych

Opłaty:
nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Sporządzany jest wywiad rodzinny (środowiskowy) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Wypłaty przyznanych zasiłków są dokonywane w kasie Urzędy Gminy Miastkowo.
O terminach jego odbioru informujemy w wydanej decyzji.


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-22 14:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 333