Jak załatwić sprawę

Podział nieruchomości


Podziału nieruchomości może dokonać właściciel lub wszyscy współwłaściciele, podział może być dokonany również z urzędu w  przypadkach przewidzianych w wyżej cytowanej ustawie.
 
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, numer pokój nr 17, nr telefonu (86) 217 49 96
 
Wymagane dokumenty
I ETAP – wstępny podział nieruchomości wydanie postanowienia:
1. wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału wraz załącznikami:
a) wstępny projekt podziału
b) tytuł prawny do nieruchomości ( np. akt notarialny, postanowienie sadowe, jeżeli bark księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej )
c) wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
d) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w przypadku o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 (w przypadku kiedy brak planu a wydano decyzję)
e) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ( wydane przez konserwatora zabytków).
Uwaga:
- wstępnego projektu podziału nie opracowuje się do podziałów o których mowa w art. 95 ( np. podział w celu wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego itp.)
 
II ETAP – zatwierdzenie projektu podziału poprzez wydanie decyzji.
1. Wniosek o zatwierdzenie podziału wraz z załącznikami dokumenty:
a) mapa podziału;
b) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
c) wykaz zmian gruntowych;
d) wykaz synchronizowany, jeżeli oznaczanie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
 
Opłaty
Nie pobiera się.
 
Termin załatwienia
30 dni
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) art. 93 do 98

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-03 09:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-03 09:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-12-03 09:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 494