Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie zasiłku dla opiekuna


Cel usługi
Usługa umożliwia złożenie wniosku -do organu przyznającego świadczenie pielęgnacyjne- o przyznanie i wypłatę zasiłku dla opiekuna
 
Sprawę prowadzi i informacji udziela
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 6, parter, tel. 86 218 38 75.
 
Kogo dotyczy
Przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna dotyczy osób, którym wygasła decyzja w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
 
Zasiłek dla opiekuna za pełen miesiąc wynosi 520 zł, zaś za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 zasiłku dla opiekuna za każdy dzień.
 
Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
      Zasiłek dla opiekuna za okres, o których mowa w  pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy, t.j. do 15.05.2014 r.
          
      Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna poczynając od 15 maja  2014 r. będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
  
       W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
       Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
        Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 15-05-2014 r.
 
Jeżeli toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 
Za osoby pobierające zasiłek będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jeżeli nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu. Ubezpieczenia zdrowotnego będzie opłacana za osoby niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy. Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla opiekuna.
 
Czas realizacji
Do 1 miesiąca
 
Wymagane dokumenty
 
    Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
    Dokument potwierdzający samotność osoby niepełnosprawnej,
    Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 
 
Opłaty
Brak opłat
 
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dniu od dnia doręczenie decyzji.
 
Podstawa prawna
 
    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)
    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.  z 2015 r. poz.2284)
    Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1442- ze zm.)
    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz.581 ze zm.)
    

Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2014-06-10 12:50
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2014-06-10 12:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-07 11:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 359