Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 12 grudnia 2017 roku :: Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Organizacje pozarządowe » Otwarte konkursy » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego


1. Tytuł zadania publicznego - kolonie letnie z realizacją programów profilaktycznych
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania - 6.000 zł.
 
3. Zasady przyznawania dotacji:
1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze zadań publicznych w roku 2017 obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);
2) o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Miastkowo, realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;
3) dwie lub więcej organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć jedną ofertę;
4) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
5) oferta stanowi załącznik do umowy.
 
4. Termin i warunki realizacji zadania:
1) zadanie powinno być zrealizowane w miesiącach - lipiec - sierpień 2017 roku;
2) data zakończenia zadania - 31 sierpnia 2017 roku;
3) realizacja zadania następuje od dnia podpisania umowy.
 
5. Termin składania ofert:
1) warunkiem przystapienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku do godziny 15:00 w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji zadania  zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);
2) oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
6. Oferta:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadań publicznych oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);
2) druk oferty dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo pokój nr 18 oraz na stronie BIP Gminy Miastkowo;
3) do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innnego rejestru lub ewidencji,
4) oferent składa ofertę w jednym egzemplarzu z kompletem załączników.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru:
1) otwarcie ofert nastąpi dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Miastkowo;
2) oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Miastkowo, która oceni je według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie publiczne,
d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
 
8. W 2016 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego przeznaczono kwotę 8.000 zł.
 
9. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie BIP Gminy Miastkowo, stronie internetowej www.miastkowo.pl   oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 
10. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonioną organizacją zostanie zawarta umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego.
 

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2017-06-05
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-05 10:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-05 10:53

  Wyświetleń : 204

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo