Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych


Data ważności: 08-02-2011 15:00
Wójt Gminy Miastkowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Miastkowo.
 
Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
podinspektor ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych,
samodzielne stanowisko pracy,
1 etat - pełny wymiar czasu pracy
 
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące kryteria:
 
1. Wymagania niezbędne:
 
1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) posiada wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: techniczne, ekonomiczne) ;
6) wiedza w zakresie przepisów:
a) dot. funduszy unijnych,
b) prawa budowlanego,
c) funkcjonowania administracji samorządowej,
d) procedury administracyjnej.
7)  umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1) doświadczenie w pracy samorządowej;
2) doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej znajomości procedur przygotowania i wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych;
3) studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi samorządu terytorialnego współfinansowanymi funduszami UE;
4) umiejętność kosztorysowania robót budowlanych;
5) znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowym,
6)  samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej.
 
3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku
 
1) wyszukiwanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych wspomagających finansowanie inwestycji jak również innych przedsięwzięć Gminy;
2) przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;
3) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych;
4) współpraca z innymi podmiotami, których zadaniem jest rozwój lokalny, działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna i turystyczna;
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i ich wspieranie w zakresie działalności i pozyskiwania środków zewnętrznych;
6) zastępstwo pracownika prowadzącego  sprawy  inwestycyjne i planowania przestrzennego;
7) promocja gminy.
 
4. Wymagane dokumenty
 
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających  staż, o ile  kandydat posiada;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (zaświadczenia, certyfikaty),
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.
 
5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście lub wysłać pocztą,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. funduszy pomocowych i  zamówień publicznych”, w terminie do dnia 8 lutego 2011 r.  do godz. 15:00  na adres Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,  p.nr 10.
 
6. Informacje pozostałe:
 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na  stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr SG. 0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia
20 marca 2009 r.


 

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina2011-01-27
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-27 11:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-27 11:10

  Wyświetleń : 602

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo