Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Wójt Gminy Miastkowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Miastkowo


Data ważności: 28-02-2012 15:15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miastkowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Miastkowo

 

  • Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
  • podinspektor w Referacie Finansowym ,
  • pełny wymiar czasu pracy

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące kryteria:

  1.  Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) nieposzlakowana opinia,

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

4) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: ekonomiczne, rachunkowość i finanse),

5) wiedza w zakresie przepisów:

a) funkcjonowania administracji samorządowej,

b) procedury administracyjnej.

6) znajomość zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej,

7) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy samorządowej lub administracji rządowej,

2) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej.

3) komunikatywność, kultura osobista.

 

  1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1) prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostek zgodnie z obowiązującymi zasadami,

3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostek.

4) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.

5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych jednostek organizacyjnych.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca biurowa, w pomieszczeniach biurowych z podstawową infrastrukturą techniczną,

2) praca przy monitorze powyżej 4 godzin

3) z  pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami,

 

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miastkowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

     6. Wymagane dokumenty

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających  staż

5) oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych  oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.)

 

     7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora”, w terminie do 28 lutego 2012 r. (włącznie) na adres Urząd Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, p. nr 10.

    

      8. Inne informacje:

Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, każdą stronę parafować, a kserokopie dokumentów poświadczyć ( przez składającego) za zgodność z oryginałem.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na  stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr SG. 0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 marca 2009 r.

Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowane o terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego. O fakcie odrzucenia oferty kandydat także zostanie poinformowany telefonicznie. 

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina2012-02-14
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-02-14 08:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-02-14 08:56

  Wyświetleń : 726

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo