Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Data ważności: 14-06-2013 15:00

Wójt Gminy Miastkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  w Urzędzie Gminy Miastkowo

 

I. Nazwa i adres jednostki:

  • Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

II. Określenie stanowiska:

  • podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi- samodzielne stanowisko pracy

III. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      nieposzlakowana opinia,

3)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

4)      wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja, ekonomia,

5)       wiedza ogólna : w zakresie przepisów dot. funkcjonowania administracji samorządowej, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej, znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych oraz prawa zamówień publicznych.

6) wiedza specjalistyczna: bardzo dobra znajomość ustaw dotyczących ochrony środowiska, odpadów, oraz ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie w pracy samorządowej lub administracji rządowej,

2)      samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,

3)      komunikatywność, kultura osobista i odporność na stres,

4)      posiadanie prawa jazdy kategorii B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

 

IV. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1)      obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami ,

2)      prowadzenie całokształtu spraw związanych z  funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

3)      prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

4)      współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

5)      przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

6)      kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, pozbywania się nieczystości płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo (w tym sprawdzanie stanu faktycznego w terenie).

7)      prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, pozbywania się nieczystości płynnych oraz realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku .

8)       przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9)       monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę.

10)   przygotowanie projektów zezwoleń dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

11)  prowadzenie i  stała aktualizacja rejestru zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)      pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy,

2)      praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

3)      wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,

4)       praca biurowa, w pomieszczeniach biurowych z podstawową infrastrukturą techniczną

5)      praca przy monitorze powyżej 4 godzin

6)      z  pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami,

7)      budynek Urzędu nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miastkowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

V.   Wymagane dokumenty

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i  kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż ,

5)      oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych  oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.)

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście lub wysłać pocztą, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora" na adres Urząd Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, p. nr 10

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2013 r. do godz. 1500. Decyduje data wpływu do Urzędu.    

 

VII. Inne informacje:

Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, każdą stronę parafować, a kserokopie dokumentów poświadczyć ( przez składającego) za zgodność z oryginałem.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na  stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr SG. 0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia
20 marca 2009 r. zmienionego zarządzeniem Nr 14.2012 Wójta Gminy Miastkowo,
z dnia 27 lutego 2012 r.

Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowane terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego. O fakcie odrzucenia oferty kandydat także zostanie poinformowany telefonicznie.

Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina2013-06-03
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-03 11:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-03 11:20

  Wyświetleń : 576

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo