Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Praca -> Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych


Data ważności: 05-08-2014 15:00

Wójt Gminy Miastkowo
ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora  w Urzędzie Gminy Miastkowo

  

I.  Nazwa i adres jednostki:

  • Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

 

II. Określenie stanowiska:

  • podinspektor ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych,
    w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami,


III. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 

  1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5) posiada wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek: administracja bądź prawo;

6) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;

7) wiedza specjalistyczna: bardzo dobra znajomość ustawy- Prawo zamówień publicznych;

8) wiedza ogólna w zakresie przepisów dot. funkcjonowania administracji samorządowej, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej, znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy samorządowej;

2) doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej znajomości procedur przygotowania i wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych;

3) studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi samorządu terytorialnego współfinansowanymi funduszami UE lub też studia podyplomowe z zamówień publicznych.

 

IV.   Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1) wyszukiwanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych wspomagających finansowanie inwestycji jak również innych przedsięwzięć Gminy;

2) przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;

3) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych;

4) współpraca z innymi podmiotami, których zadaniem jest rozwój lokalny, działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna i turystyczna;

5) realizacja zadań związanych z organizacją i udzielaniem zamówień publicznych w trybach i formie określonej w ustawie – prawo zamówień publicznych;

6) nadzór nad zamówieniami publicznymi realizowanymi w Urzędzie, do których nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.;

7) promocja gminy.

 

V.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) pierwsza umowa będzie zawarta  na czas określony, na okres  6 miesięcy;

2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15- 15.15;

3) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;

4)  praca biurowa, w pomieszczeniach biurowych z podstawową infrastrukturą techniczną;

5) praca przy monitorze powyżej 4 godzin;

6) z  pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca
z innymi instytucjami;

7) budynek Urzędu nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

VI.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miastkowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających  staż, o ile  kandydat posiada;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (zaświadczenia, certyfikaty);

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście lub wysłać pocztą, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. funduszy pomocowych i  zamówień publicznych”, w terminie do dnia 5 sierpnia 2014 r.  do godz. 1500 na adres Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,  p.nr 10 – decyduje data wpływu do Urzędu.

 

IX. Informacje pozostałe:

Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, każdą stronę parafować,  a kserokopie dokumentów poświadczyć ( przez składającego) za zgodność z oryginałem.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na  stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr SG. 0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 marca 2009 r. zmienionego zarządzeniem Nr 14.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 lutego 2012 r.

Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowane o  terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego. O fakcie odrzucenia oferty kandydat także zostanie poinformowany telefonicznie.

Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Dodatkowych informacji udziela Janina Cwalina- sekretarz gminy, tel. 86 217 48 66

 

 

Miastkowo, 2014.07.23

 

Opracowała:                                                                       Zatwierdził:

Janina Cwalina- Sekretarz Gminy                            Jerzy Wróblewski- Wójt Gminy 

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina2014-07-23
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-23 08:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-23 08:56

  Wyświetleń : 585

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo