Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy między sesjami (30.06.2009 - 31.08.2009)


W okresie od dnia 30 czerwca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano  9 zarządzeń w sprawach :

 1. zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009;
 2. odwołania Pana Michała Wiśniewskiego ze stanowiska kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie;
 3. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 4. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników;
 5. przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
 6. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 7. sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Miastkowo;
 8. zasad i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego przez jednostki organizacyjne Gminy Miastkowo;
 9. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej we wsi Rybaki gm. Miastkowo.

Wydano 79 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 27   zmieniających wymiar  łącznego zobowiązania podatkowego;
 • 1    w sprawie zwrotu opłaty skarbowej;
 • 3    o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 2    zatwierdzające podział działek osób fizycznych;
 • 2    o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 1    na wycinkę drzew;
 • 4    zmieniające  świadczenie pielęgnacyjne;
 • 7    przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ,, becikowe”;
 • 20   przyznających prawo do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
 • 6   zmieniających zasiłek rodzinny oraz dodatki;
 • 4   o warunkach zabudowy;
 • 1   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • 1   nakazującą przywrócenie pasa drogowego do poprzedniego stanu (zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w miejscowości Sulki).

Wydano 149 zaświadczeń, w tym:
 • 118    w sprawach podatkowych;
 • 9    o nie zaleganiu w podatkach;
 • 5    o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 4    o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń rodzinnych;
 • 3    o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 2    o zmianach we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 8    o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydano  również :
 • 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału;
 • 1 postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 5 decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 1 decyzji celu publicznego ( przebudowa budynku gospodarczego na garaż na samochód strażacki w Chojnach – Naruszczkach);
 • 15  informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • zawarto 2 umowy o pracę na czas określony (roboty publiczne);
 • 8 wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 3 świadectwa pracy.
Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę boisk sportowych w Miastkowie.
 2. Trwają roboty związane z przebudową drogi gminnej w Kuleszce (ułożona została nawierzchnia bitumiczna), w trakcie realizacji okazało się, że występuje potrzeba wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji poprzez wykonanie 6 zjazdów gospodarczych – termin zakończenia inwestycji – 30.09 br.).
 3. Wykonane były naprawy dróg gminnych poprzez równanie nawierzchni i nawożenie żwiru.
 4. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych:
  • Nr 105870B ul. Sosnowa, nr ewid.662 ul. Ogrodowa, położone na terenie wsi Tarnowo,
  • Nr 105875B ul. Lipowa, nr 105891 B ul. Szkolna, nr 105892B ul. Nowa położone we wsi Drogoszewo,
  • Nr 105878B położonej na terenie wsi Nowosiedliny.
 5. Otrzymano pomoc finansową w wysokości 445.408 zł w ramach programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 na budowę boisk sportowych  w Miastkowie.
 6. Uczestniczyłam w konferencji organizowanej przez Urząd Wojewódzki w sprawie naboru wniosków w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” oraz posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łomży dotyczącym sytuacji pożarowej  w powiecie oraz przyjęcia programu Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych.
 7. Na ukończeniu jest budowa oczyszczalni stawowo – roślinnej przy Urzędzie Gminy (oczyszczalnia budowana jest sposobem gospodarczym).
WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-09-21 14:33
Zatwierdził(a) :Barbara Kalinowska2009-09-21 14:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 474