Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (22.01. 2009 r. - 25.03.2009 r.)


W okresie od dnia 22 stycznia 2009 r. do dnia 25 marca 2009 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 7 zarządzeń w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 3. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy;
 4. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008;
 5. szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 6. ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 7. powołania Komisji Opiniującej oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydano 1.188 decyzji w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 1000 w sprawie wymiaru podatku;
 • 25 zmieniających wymiar podatku;
 • 2 w sprawie umorzenia podatku;
 • 1 w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów;
 • 8 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 134 przyznające stypendia szkolne;
 • 2 w sprawie wycinki drzew;
 • 1 o wykreśleniu działalności gospodarczej;
 • 4 przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ,, becikowe”;
 • 6 w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
 • 1 o warunkach zabudowy;
 • 2 na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej;
 • 1 umarzającą postępowanie w sprawie określenia wysokości i kosztów rozgraniczeniowych;
 • 1 zatwierdzającą granice nieruchomości położonych w obrębie wsi Czartoria stanowiących własność osób fizycznych.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Wydano 59 zaświadczeń, w tym:
 • 32 w sprawach podatkowych;
 • 5 o niezaleganiu w podatkach;
 • 3 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 3 o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych
 • 3 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 4 o zawieszeniu działalności gospodarczej;
 • 9 o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 2 postanowienia zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 2 postanowienia opiniujące podział działek dla osób fizycznych;
 • wszczęto postępowanie w sprawie wydzielenia gruntów zajętych na drogę gminną we wsi Gałkówka;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 7 decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • 4 informacje o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zawarto 3 umowy o pracę na czas określony ( roboty publiczne;
 • zawarto 2 umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkoleniowo – Wychowawczego;
 • 3 wypisy z ewidencji działalności gospodarczej;

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę boiska sportowego w Miastkowie.
 2. Trwają przygotowania w sprawie otrzymania wsparcia finansowego na budowę boiska sportowego w Miastkowie oraz budowę boiska przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 3. Uzgodniono z przedstawicielami: sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży lokalizację wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkół w Miastkowie w następujących miejscowościach: Drogoszewo, Sosnowiec, Chojny – Naruszczki, Łuby – Kurki, Kortyki Leśne, Kaliszki, Sulki, Kuleszka.
 4. Wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Głównego Związku OSP RP o dotacje na zakup ciężkiego wozu strażackiego w kwocie 150.000 zł . Otrzymaliśmy natomiast kwotę 100.000 zł. Ponadto złożony został wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 250.000 zł.
 5. Uzgodniono lokalizację przystanku PKS w Miastkowie - kierunek Podosie z przedstawicielami: PKS, Komendą Miejską Policji w Łomży. Przystanek zlokalizowany będzie ul. Krótkiej w Miastkowie w zatoczce przy gimnazjum.
 6. Odbyło się spotkanie z Wicestarostą Powiatu oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie dotacji gminy i powiatu na drogi powiatowe.
 7. Dokonano lokalizacji wiat przystankowych w miejscowościach: Drogoszewo – 2szt, Sosnowiec, Chojny – Naruszczki, Łuby – Kurki, Łuby – Kiertany, Kaliszki, Sulki, Kuleszka.
 8. Uczestniczyłam w zebraniach wiejskich w miejscowościach: Czartoria, Zaruzie, Drogoszewo na których poruszano sprawy dotyczące mienia komunalnego, gospodarki odpadami, dróg, Ochotniczych Straży Pożarnych, , dowożenia uczniów, likwidacji szkoły w Drogoszewie.
 9. Ponadto uczestniczyłam w spotkaniach i konferencjach Zarządu Gminnego OSP, w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim oraz w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki z o.o. – Innowacja, Rolnictwo, Technologie.

WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-03-30 14:10
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-03-30 14:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 583