Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (31.08.2009 r. - 25.09.2009 r.)


W okresie od dnia 31 sierpnia 2009 r. do dnia 25 września 2009 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 5 zarządzeń w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy;
 3. powołania stałej komisji przetargowej;
 4. ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Miastkowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 5. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydano 132 decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 2 zmieniające wymiar łącznego zobowiązania podatkowego;
 • 1 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 1 zatwierdzająco podział działek osób fizycznych;
 • 1 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 1 w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • 8 przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ,, becikowe”;
 • 116 w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
 • 2 o warunkach zabudowy.

Wydano 184 zaświadczenia, w tym:
 • 150 w sprawach podatkowych;
 • 6 o nie zaleganiu w podatkach;
 • 3 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 9 o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń rodzinnych;
 • 7 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 6 o dokonaniu opłaty – III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • 3 o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 1 postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 2 postanowienia opiniujące umorzenia podatku;
 • 6 informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • 1 opinię w sprawie rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn.

Ponadto zajmowano się sprawami:

1. Podpisano umowę z firmą ,,PRYMA” na dostawę paliwa do pojazdów będących na stanie gminy Miastkowo.

2. Podpisano umowę na wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie.

3. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie boisk sportowych w Miastkowie.

4. Ogłoszono przetargi na:
 • dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Miastkowo,
 • sprzedaż kontenerów przez Urząd Gminy.

5. W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam w:
 • okazaniu granic we wsiach Sulki i Czartoria,
 • dożynkach wojewódzkich w Wysokim Mazowiecku oraz parafialnych i imprezie ,,Jarmark żniwny”,
 • powiatowych zawodach strażackich w Łomży,
 • obchodach 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Nowogrodzie i Śniadowie,
 • sesji Rady Powiatu,
 • podsumowaniu osiągnięć sportowych w powiecie w kategorii szkół: gimnazjum i podstawowych – uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej w Miastkowie.

Ponadto informuję, że szkoły z terenu naszej gminy zajęły 8 miejsce w województwie w osiągnięciach sportowych.

W dniach od 21 -25 września br. w województwie podlaskim została przeprowadzona kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, do której wytypowano również Gminę Miastkowo. Kontrolę w Urzędzie Gminy przeprowadzono w dniu 23.09.2009 r.

WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-10-02 13:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-10-02 13:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 518