Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (25.03.2009 r. - 30.04.2009 r.)


W okresie od dnia 25 marca 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 5 zarządzeń w sprawach :
 1. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie;
 2. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 3. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy;
 4. przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu gminnego w formie       bezprzetargowej, wyodrębnionych w budynku ,,sześciorak” w Tarnowie;
 5. rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki       oprocentowania.

Wydano 492 decyzje w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 264    w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 • 7    zmieniających wymiar  łącznego zobowiązania podatkowego;
 • 2   w sprawie umorzenia  zaległości podatkowych;
 • 1   w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej;
 • 1   w sprawie zwrotu nadpłaty podatku;
 • 3   o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 1    na wycinki drzew;
 • 1    o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 1    w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 5    przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ,, becikowe”;
 • 201    w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
 • 3    o warunkach zabudowy;
 • 1    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • 1    zatwierdzającą podział działek stanowiących własność osób fizycznych.

Wystawiono 114 upomnień podatkowych..

Wydano 31 zaświadczeń, w tym:
 • 17    w sprawach podatkowych;
 • 6    o niezaleganiu w podatkach;
 • 2    o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 3    o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych;
 • 1    o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 2    o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano  również :
 • 3 postanowienia wszczynające postępowanie podatkowe;
 • 6 postanowień o przerachowaniu wpłaty należności głównej na koszty upomnienia;
 • 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału;
 • 2 postanowienia opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 8 decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 1 decyzji o środowiskowych                uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • 6  informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • zawarto 1 umowę o pracę na czas określony (roboty publiczne);
 • 3  wypisy z ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Trwają roboty związane z przebudową drogi gminnej w Czartorii (ułożona jest nawierzchnia bitumiczna, rozpoczęto kopanie rowów, w niektórych miejscach występują kolizje rosnących drzew, w związku, z czym należy je jak najszybciej usunąć przez właścicieli przyległych nieruchomości – termin zakończenia inwestycji 30.05.br).
 2. Wykonywane są naprawy dróg gminnych poprzez równanie nawierzchni i nawożenie żwiru.
 3. Wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych:
  a) nr 105870B ul. Sosnowa – odcinek o długości ok. 1.570 m, nr ew. 662 ul. Ogrodowa – odcinek o długości 260 m połozonych na terenie wsi Tarnowo – łączny odcinek o długości 1.830 m,
  b) nr 105875 B ul. Lipowa – odcinek o długości 475 m, nr 105891B ul. Szkolna – odcinek o długości 490 m , nr 105892 B ul. Nowa – odcinek o długości 190 m położonych na terenie wsi Drogoszewo łączny odcinek o długości ok. 1.155 m,
  c) nr 105878B położonej na terenie wsi Nowosiedliny – odcinek o długości ok. 750 m.
  Termin złożenia ofert upływa w dniu 30.04.2009 r. godz. 10.00.
 4. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar wymiany ogrodzenia działki przy budynku Dróżniczówki w Miastkowie z terminem rozpoczęcia robót od 12 maja br.
 5. Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowę boisk sportowych w Miastkowie (w chwili obecnej trwa weryfikacja wniosku i przygotowywane są dokumenty uzupełniające związane między innymi ze zwiększeniem środków własnych gminy o podatek VAT).
 6. W ramach współpracy z indywidualnymi inwestorami wybudowano 80 m sieci wodociągowej Ǿ 110 w Tarnowie ul. Szkolna oraz 170 m sieci wodociągowej Ǿ90 w Sulkach ul. Wesoła celem wykonania przyłączy wodociągowych zasilających budynki mieszkalne.
 7. Ustawiono 5 wiat przystankowych dla dzieci dojeżdzających do szkół w miejscowościach: Łuby – Kurki, Leopoldowo, Kraska i Zaruzie – 2 szt.
 8. Dokonano odbioru zajęcia pasa drogowego w Rydzewie ul. Długa z uwagi na wykonanie ziemnego przyłącza energetycznego w celu zasilenia budynku mieszkalnego.
 9. Odbyło się zebranie z udziałowcami wspólnoty w miejscowości Rybaki w sprawie utworzenia Spółki i powołania Zarządu wspólnoty.
 10. Odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójt Gminy.
 11. Ponadto uczestniczyłam w spotkaniu Przedstawicieli Miast i Gmin Łomżyńskiego Rejonu Funkcjonowania Gospodarki Odpadami oraz w konferencjach na temat opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009 – 2012 i odnawialnych źródeł energii.

WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-05-04 13:40
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-05-04 13:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 515