Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (25.09.2009 r. - 26.11.2009 r.)


W okresie od dnia 25 września 2009 r. do dnia 26 listopada 2009 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 12 zarządzeń w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009;
 3. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm. Miastkowo;
 4. oddania w najem lokali użytkowych z zasobu gminnego;
 5. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy;
 6. zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2009/2010;
 7. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
 8. ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych;
 9. udzielenia pełnomocnictwa do zwykłego zarządu dyrektorom szkół 3 szt.);
 10. projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Wydano 825 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym:
 • 304 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 • 48 w sprawach podatkowych (zmiana wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego; umorzenie podatku; zwrot nadpłaconego podatku);
 • 5 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 4 dotyczących wycinki drzew;
 • 140 w sprawie stypendium szkolnego;
 • 3 o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • 6 zatwierdzających podziały działek osób fizycznych;
 • 4 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 310 w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
 • 1 o warunkach zabudowy.

Prowadzone są postępowania w sprawie wydania:
 • 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (przebudowa drogi gminnej w Nowosiedlinach),
 • 3   decyzji o warunkach zabudowy,
 • 2 decyzji celu publicznego (przebudowa budynku OSP w Tarnowie i budowa linii  nN 0,4 kV w Sulkach).

Wystawiono 96 upomnień podatkowych oraz 34 tytuły wykonawcze.

Wydano 207 zaświadczeń, w tym:
 • 175 w sprawach podatkowych;
 • 4 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 15 w sprawie świadczeń rodzinnych;
 • 10 dotyczących ewidencji działalności gospodarczej;
 • 3 o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 15  postanowień opiniujących podziały działek stanowiących własność osób fizycznych;
 • 1  postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 3  postanowienia o przerachowaniu należności podatkowej;
 • 4 postanowienia wyznaczające stronie termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego;
 • 3 wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 5  informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • zawarto 2 umowy o pracę ( pracownik UG oraz roboty publiczne).

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Zawarto umowę z firmą UNIBEP MAKBUD Oddział w Łomży na roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji przy przebudowie drogi w Kuleszce (wykonanie dodatkowych zjazdów gospodarczych, regulacja zaworów wodociągowych, zabezpieczenie skarp przy przepuście barierkami i płytkami EKO – za kwotę 18.485,11 zł brutto, termin zakończenia robót do 30.11.br.).
 2. Trwają roboty przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum
  w Miastkowie (wartość robót 389.941,92 zł brutto) oraz przy budowie boiska sportowego w Miastkowie ul. Sportowa 1 (wartość robót 259.690,27 zł brutto)
  z terminem wykonania do 26.02.2010 r.
 3. Zamówiono drzwi wewnętrzne do pokoju USC i OC w budynku UG oraz 1 okno
  do budynku świetlicy w Miastkowie.
 4. Trwają roboty przy wykonaniu ogrodzenia dz. Nr 170/26 w Miastkowie
  (dom dróżnika).
 5. Wykonano remont elewacji budynku SP w Rydzewie za cenę 43.198,80 zł.
 6. Opracowano mapy do celów projektowych na drogi gminne w Rydzewie: ul. Długa, ul. Kościelna, ul. Piaskowa.
 7. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych:
  a) nr 105870B ul. Sosnowa, nr ewid. 662 ul. Ogrodowa, położone na terenie wsi Tarnowo,
  b) nr 105875B ul. Lipowa, nr 105891B ul. Szkolna, nr 105892B ul. Nowa położonych na terenie wsi Drogoszewo,
  c) nr 105878B położonej na terenie wsi Nowosiedliny.
 8. Ogłoszono przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych w budynku gospodarczym przy ul. Łomżyńskiej 16 - Lecznicza Zwierząt w Miastkowie, termin otwarcia ofert 30.11.2009 r. godz. 9.00.
 9. Ogłoszono pisemny przetarg na sprzedaż pojemników kontenerowych- termin otwarcia ofert 27.11.2009 godz. 13.00.
 10. Sporządzono informację o stanie mienia gminnego.
 11. W dniu 6 października 2009 r. dokonano odbioru robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej i powiatowej w terenie zabudowanym wsi Kuleszka zrealizowanych na podstawie umowy nr MK. 342-1/09 z dnia 16.06.2009 r.
Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-04 13:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-04 13:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 464