Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (29.12.2009 r. - 26.02.2010 r.)


S P R A W O Z D A N I E
o pracy Wójta Gminy między sesjami

W okresie od dnia 29 grudnia 2009 r. do dnia 26 lutego dnia 2010 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 5 zarządzeń w sprawach :

 • ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Miastkowo”;
 • powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
 • określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Wydano 2.145 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym:
 • 2086 w sprawie wymiaru zobowiązań pieniężnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny i łączne zobowiązania pieniężne);
 • 5    w sprawach podatkowych (umorzenie, zwrot opłaty skarbowej, rozłożenia na raty);
 • 2    o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 1    o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 3    dotyczących wycinki drzew;
 • 1    opiniującą podział działki stanowiącej własność osoby fizycznej;
 • 43    w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
 • 3 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na przebudowie dróg gminnych we wsiach: Nowosiedliny, Tarnowoi Drogoszewo;
 • 1   celu publicznego (przebudowa budynku OSP w Tarnowie).

Prowadzone są postępowania w sprawie wydania:
 • decyzji (pozwolenia – o zasadach realizacji inwestycji drogowej) na przebudowę drogi gminnej w  Tarnowie ul. Sosnowa i dróg gminnych w Drogoszewie ul. Lipowa, Szkolna i Nowa;
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego Gałkówka metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych, na działkach nr ewid.33/2, 34/2 położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka;
 • wydania decyzji celu publicznego ( przebudowa drogi gminnej w Nowosiedlinach);
 • 8  decyzji o warunkach zabudowy.

Wystawiono 14 tytułów wykonawczych.

Wydano 86 zaświadczeń, w tym:
 • 64    w sprawach podatkowych;
 • 6   o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 4   w sprawie świadczeń rodzinnych;
 • 6   dotyczących działalności gospodarczej;
 • 6   o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 1  postanowienie opiniujące poszukiwanie kruszywa;
 • 1 postanowienie opiniujące sposób rekultywacji gruntów po kopalni kruszywa Drogoszewo I;
 • 3  wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 8  informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto zajmowano się sprawami:

 1. Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego z firmą UNIMAR – Szczepkowski.
 2. Zawarto umowę użyczenia lokalu położonego na parterze budynku po byłej szkole w Chojnach Naruszczkach ze Stowarzyszeniem Kobiet „Ruszczki”
 3. Zawarto umowę użyczenia lokalu z OSP w Chojnach Naruszczkach na poddaszu byłej szkoły oraz budynku gospodarczego i gruntu.
 4. Odebrano roboty przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie oraz przy budowie boiska sportowego w Miastkowieul. Sportowa 1, na ogólną kwotę 649.632,19 zl (tj. 389.914,92 zł boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum oraz 259.690,27 zł boisko sportowe ul. Sportowa 1 w chwili obecnej trwa procedura dotycząca uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanej części robót przy boisku sportowym w celu wystąpienia o zapłatę przyrzeczonego dofinansowania.
 5. W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam w posiedzeniach i spotkaniach:
  • Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego sytuacji  przeciwpowodziowej na terenie powiatu oraz gmin,
  • Zgromadzenia  Wspólników Poręczeń Kredytowych w Łomży,
  • z firmą ELBUD Katowice w  sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 KV Ostrołęka – Narew  biegnącej przez teren naszej gminy,
  • Zarządu Gminnego OSP,
  • Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-13 15:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 472