Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2013r.


W dniu 1 lipca 2011r. została uchwalona nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. Każda gmina zobowiązana została do zorganizowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy i uwarunkowaniami miejscowymi. Na wprowadzenie systemu gminy miały 18 miesięcy.

W związku z nowelizacją ustawy w Gminie Miastkowo podjęto szereg uchwał określających prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości.

1. Podstawowym instrumentem umożliwiającym gminie wypełnienie jej obowiązków jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo. Określa on szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie naszej Gminy. W Regulaminie zamieszczono postanowienia dotyczące:

 1. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie ich nieruchomości i przylegających do nich chodników,
 2. obowiązków zarządców dróg w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych,
 3. zasad postępowania z odpadami komunalnymi,
 4. wymagań jakie powinny spełniać urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzenia nieczystości ciekłych,
 5. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
 6. zasad postępowania z odpadami problemowymi, takimi jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony i inne odpady niebezpieczne,
 7. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie.

 

2. Uchwała nr XVI/92/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, która wynosi 8 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku kiedy odpady są zbierane w sposób selektywny i 14 zł miesięcznie od jednej osoby w przypadku osób zbierających odpady w sposób zmieszany.

3. Uchwała nr XVI/93/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, w terminach miesięcznych do 20 dnia następnego miesiąca.

4. Uchwała nr XVI/94/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata naliczona jest samodzielnie przez mieszkańców poprzez wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty. W deklaracji każdy sam oblicza wysokość opłaty miesięcznej stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości i stawki opłaty. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Druk deklaracji został tak opracowany, aby jego wypełnienie nie sprawiało mieszkańcom problemów. Jest on czytelny i prosty, należy wypełnić tylko jasne pola. Informacje podawane w deklaracji powinny być zgodne z prawdą. W przypadku niezłożenia deklaracji bądź uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt wydaje decyzję określającą wysokość opłaty. W naszej Gminie wydano 10 decyzji dla osób, które nie złożyły w terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Uchwała nr XVI/95/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała ta określa ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez PSZOK.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorca obowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu następujących postanowień:

 • odpady zmieszane wraz z biodegradowalnymi gromadzone w pojemnikach 120 l (dla gospodarstw domowych do 6 osób) bądź 240 l (dla gospodarstw powyżej 6 osób) są odbierane co 2 tygodnie,
 • odpady selektywnie zebrane, gromadzone w workach 120 l, z folii LDPE są odbierane:

- szkło – raz na kwartał

- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, a także drobny metal – raz na miesiąc

- papier – dwa razy w roku

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie, ul. Długa 7 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 mieszkańcy mogą dostarczać:

 • przeterminowane chemikalia i zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu architektoniczno – budowlanego.

 

W drodze przetargu przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2013r., którego przedmiot obejmował odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo oraz wyposażenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Miastkowie, wyłoniono firmę MPK sp. z o.o. z Ostrołęki. Firma ta zaoferowała najniższą cenę, tj. 463 193,77 zł, następna oferta była o 97 245,10 zł droższa.

Firma wyposażyła PSZOK w odpowiednie pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych takich jak: odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno - budowlanej, odpady zielone, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte opony, chemikalia i inne odpady niebezpieczne.

Firma wyposażyła również dwie apteki w Miastkowie w pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków i szkoły: Szkołę Podstawową w Miastkowie i Szkołę Podstawową w Rydzewie oraz Publiczne Gimnazjum w Miastkowie w odpowiednie pojemniki do zbiórki baterii.

Na terenie Gminy Miastkowo obowiązuje system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Firma wyposażyła właścicieli nieruchomości w worki 120 l do selektywnej zbiórki odpadów, natomiast pojemniki mieszkańcy zapewnili sobie we własnym zakresie. W celu ułatwienia mieszkańcom formalności związanych z zawarciem umowy na dzierżawę pojemników na odpady zorganizowane zostało w dniu 21 czerwca 2013r. spotkanie z przedstawicielem firmy MPK sp. z o.o. w Ostrołęce. W tym dniu osoby zainteresowane mogły podpisać umowę i opłacić należność za dzierżawę.

W naszej gminie zostały złożone 994 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 846 z selektywną zbiórką i 148 ze zmieszaną zbiórką odpadów).

 

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Bieńkowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-02 14:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-02 14:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 338