Informacje i programy Informacje

Informacja z realizacji uchwały Nr XVI/ 87/08 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 14 listopada 2008 roku


I N F O R M A C J A

z realizacji uchwały Nr XVI/ 87/08 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Realizując zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania określające sposób gospodarowania zasobem Gminy Miastkowo w roku sprawozdawczym 2013 załatwiono następujące sprawy;

I. Zgodnie z zasadami nabywania i obciążania nieruchomości (rozdział II) przejęto na rzecz Gminy Miastkowo od osób fizycznych nieruchomości – działki na potrzeby inwestycyjne poszerzenie istniejących dróg gminnych w obrębie:

 • Miastkowo ul. Szeroka - 5 działek,
 • Miastkowo  ul. Wąska - 2 działki,
 • Miastkowo ul. Spokojna -1 działka, łącznie przejęto 3040 m2 .

Nabycia dokonano na podstawie decyzji o realizacji celu publicznego i art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzonego protokołu uzgodnień z rokowań.

 • wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie nabycia na własność Gminy Miastkowo działek położonych w Miastkowie, oznaczonych numerami 170/14, 170/16, 170/24 w ciągu drogi gminnej ul. Krótka. (Wojewoda Podlaski dnia 19 lutego 2014 r. wydał decyzję potwierdzającą przekazanie na własność Gminy Miastkowo wnioskowanych nieruchomośc)i;
 • prowadzone jest postępowanie w celu nabycia prawa własności przez Gminę Miastkowo do działek o numerach 617,620, 623,627,629,630 użytkowane jako drogi w Miastkowie.

 

II. W oparciu o zasady zbywania nieruchomości gruntowych z zasobu gminnego ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie wsi Tarnowo, oznaczonej nr ewid. 542/5 o powierzchni 1000 m2 . Przetarg jednak nie odbył się
z powodu braku uczestników – nabywców.

 

III. Realizując ustalenia rozdziału IV uchwały „dzierżawa i najem nieruchomości” oddano
w  dzierżawę:

 • w wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego działkę rolną położoną w obrębie wsi Chojny-Naruszczki o numerze ewidencyjnym 5, o powierzchni 0,3500 m2 na okres 5 lat;
 • przedłużono umowę dzierżawy zawartą z POLKOMTEL Sp. z o.o na część działki nr 775
  w obrębie Drogoszewo, na okres kolejnych pięciu lat, tj. do dnia 14 maja 2018 r., na dotychczasowych warunkach.
 • Oddano w użyczenie w formie bezprzteragowej mieszkańcom sołectwa w Drogoszewie – Stowarzyszeniu Kobiet część wydzielonego lokalu w budynku byłej szkoły podstawowej
  w Drogoszwie przy ulicy Szkolnej 7 wraz z częścią gruntu niezbędna do korzystania z lokalu.

 

Ponadto udostępniono nieruchomości na podstawie umowy, na cele budowy infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych przedsiębiorstwom przesyłowym i innym podmiotom realizującym inwestycje niezależnie od Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 40.2013 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 16 października 2013 roku.
w sprawie zasad udostępniania nieruchomości gminnych, jak niżej:

 •   dz. nr 177 przy ulicy Łomżyńskiej 32 w Miastkowie na umieszczenie urządzenia telekomunikacyjnego - doziemnego rurociągu kablowego przez Województwo Podlaskie
  w ramach budowy „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie”;
 •   dz. nr  296 w Rydzewie ul. Wąska na wybudowanie przyłącza energetycznego przez PGE  Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża do budynku mieszkalnego;
 •   dz. nr 88 w Krasce w celu przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej – linii napowietrznej SN – 15 kV  „ Kozik – Tarnowo”.

 

Reasumując powyższe stwierdzam, że gospodarując zasobem gminnym stale są przestrzegane zasady określone przez Radę Gminy Miastkowo w powyższej uchwale.


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-23 14:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-23 14:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 286