Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok


Obowiązek przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2013 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Celem zadania była popularyzacja piłki nożnej w tym:

  • prowadzenie drużyny piłki nożnej;
  • wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy;
  • zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych, w tym opłaty administracyjne, ubezpieczenie i inne;
  • zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych;
  • organizowanie przejazdów w ramach rozgrywek.

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Miastkowo i Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 lutego 2013 r. wpłynęła jedna oferta Klubu Sportowego „MIASTKOWO” z siedzibą w Chojnach-Naruszczkach. Oferta spełniła wymagania określone w ogłoszeniu i została wybrana do realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin realizacji zadania ustalono od dnia 20.02.2013 r. do dnia 31.12.2013 r..

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wyniosła 20 000 zł..

Dotacja została wykorzystana prawidłowo i terminowo rozliczona.


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-23 14:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-23 14:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 272