Informacje i programy Informacje

Informacja z realizacji strategii rozwoju Gminy Miastkowo za 2007 rok.


Strategia Rozwoju Gminy Miastkowo do roku 2010, przyjęta uchwałą Rady Gminy Miastkowo Nr VIII/44/03 z dnia 23 września 2003r., zawiera zestaw zadań przewidzianych do realizacji, przedstawionych w układzie celów strategicznych.Jej uszczegółowieniem są „Plany operacyjne do strategii rozwoju Gminy Miastkowo", których zasadniczym celem jest wprowadzanie w życie zapisów strategii.

W ramach celu strategicznego nr l „Poprawa i tworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej" zrealizowano zadanie 1.1.1 (budowa boisk w każdej wsi) nadal kontynuowane są prace przy budowie boiska sportowego w Miastkowie.
W celu strategicznym Nr 1 realizowane zostało zadanie 1.1.2 tj systematyczna modernizacja instytucji oświatowych poprzez wybudowanie i oddanie do użytku stołówki z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Miastkowie.

Cel strategiczny nr 3. Aktywny program pomocy społecznej realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS). OPS w celu przeciwdziałania bezrobociu stale współpracuje z Powiatowym Urzędzie Pracy w celu aktywnego poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Efektem tego poszukiwania było zatrudnienie osób poszukujących pracy w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy Miastkowo.
Zorganizowano również prace społecznie użyteczne dla 6 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.

W roku 2007 realizowano zadania wynikające z celu strategicznego Nr 5 „Promocja Gminy". Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich organizował imprezy kulturalne (zadanie nr 5.2.1) dla lokalnej społeczności, przy okazji, których uwypuklano twórczość miejscowych artystów. Należy tu wymienić cyganerię, majówkę, dożynki, święto ziemniaka czy wigilijne spotkanie dla mieszkańców gminy.

W ramach celu strategicznego Nr 6 „Rozwijanie infrastruktury technicznej „ zrealizowano zadanie 6.6.1.2 po przez położenie nawierzchni z betonu asfaltowego na drogach gminnych we wsi Gałkówka, Czartoria, w Miastkowie na ulicy Poświątne i Krótkiej oraz w Zaruziu w stronę Bartkowizny.. Systematyczna poprawa jakości dróg następuje poprzez żwirowanie.

Cel strategiczny Nr 7 to „System edukacji ekologicznej”. W ramach tego celu zrealizowano zadanie 7.1.1 pn. „ Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży” oraz zadanie 7.1.2 pn. „Zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą”. Należy tu podkreślić, że realizowane zadania z zakresu ekologii mają charakter wychowawczy młodzieży. Ścieżka ekologiczna prowadzona jest przez wszystkie szkoły występujące na terenie gminy. Zrealizowane było również zadanie pn. „Program szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej dla rolników” w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz promowania gospodarstw ekologicznych. Szkolenia organizowane były przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szepietowie Rejon Łomża.


Sporządziła:
Bogumiła Małż

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 14:44
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 14:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 717