Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (25.09.2008 r. - 14.11.2008 r.)


W okresie od dnia 25 września 2008 r. do dnia 14 listopada 2008 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 4 zarządzenia w sprawach :

 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy;
 3. zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2008/2009;
 4. ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Wydano 630 decyzji w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :

 • 138 na stypendia szkolne;
 • 2 na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • 17 zmieniających wymiar podatku;
 • 271 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 • 2 w sprawie umorzenia podatku;
 • 3 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 3 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 1 zatwierdzającą podział działek stanowiących własność osób fizycznych;
 • 3 na wycinkę drzew;
 • 2 o warunkach zabudowy;
 • 1 na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej – budowa linii energetycznej NN w Sulkach;
 • 1 o ustaleniu celu publicznego – budowa linii energetycznej NN w Sulkach;
 • 8 w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 2 w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 152 w sprawach zasiłku rodzinnego;
 • 5 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych;
 • 19 w sprawie świadczeń alimentacyjnych z Funduszu Alimentacyjnego.

Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 6 decyzji o warunkach zabudowy.

Wydano 40 zaświadczeń, w tym:

 • 25 w sprawach podatkowych;
 • 3 o niezaleganiu w podatkach;
 • 5 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 6 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z wyjaśnieniami;
 • 1 o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :

 • 2 postanowienia zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 7 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 2 świadectwa pracy.

Ponadto zajmowano się sprawami:

 1. Rozpoczęto realizację przebudowy drogi gminnej w Czartorii.
 2. Planuje się wykonanie barierek ochronnych przy rzece Ruż w miejscowości Rybaki.
 3. Dokonano naprawy dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru oraz wyrównanie nawierzchni dróg równiarką.
 4. Wystosowano pismo do Prezydenta Miasta Łomża o wprowadzenie nowych zapisów w umowie na użytkowanie wysypiska oraz udzielenie konkretnej informacji, co do dalszej współpracy.
 5. Udzielono odmowy odpowiedzi Prezydentowi Miasta Łomża na pismo w sprawie sprzedaży gruntów Gminy Miastkowo pod wysypisko.
 6. Zawiadomiono najemców lokali mieszkalnych w budynku ,,sześciorak” w Tarnowie Tarnowie przeznaczeniu lokali do sprzedaży i przysługującym im prawie pierwszeństwa w nabyciu.
  Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej poprzez umieszczenie w prasie oraz na stronie BIP.
 7. Złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie o rozbiórce strażnicy OSP w Zaruziu, ze względu na zły stan techniczny.
 8. Zlecono wykonanie gminnej ewidencji zabytków i cmentarzy.
 9. Przygotowano informacje o stanie mienia komunalnego.
 10. Wystosowano do rzeczoznawców majątkowych zapytanie ofertowe w sprawie wyceny gruntów z zasobu gminnego.
 11. Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku jako Zrzeszenie, w skład, którego wchodzi 7 gmin z powiatu łomżyńskiego ( poza gminą Zbójna i Nowogród).
 12. W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam w spotkaniach i uroczystościach:
 • w Komendzie Straży Pożarnej w Łomży - narada dotycząca przygotowania gmin do sezonu zimowego oraz sprawa bezpańskich psów,
 • w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży – sprawa budżetu spółki na 2009 r.,
 • 9 i 11 listopada br. brałam udział w obchodach Święta Niepodległości w naszej Gminie, zostłącznie z pracownikami Urzędu Gminy, radnymi, sołtysami oraz gminnymi jednostkami OSP,
 • uczestniczyłam wraz z pocztem sztandarowym OSP z terenu Gminy Miastkowo w :powiatowych obchodach 90 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Drozdowi; 80 rocznicy OSP w Mątwicy; uroczystościach powiatowych w Piątnicy - Msza Św. za zmarłych strażaków.

WÓJT
Lidia Małgorzta Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-11-19 14:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-11-19 14:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 538