Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (14.11.2008 r - 29.12.2008 r.)


W okresie od dnia 14 listopada 2008 r. do dnia 29 grudnia 2008 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 4 zarządzenia w sprawach :
 1. projektu budżetu gminy na 2009 rok;
 2. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 3. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy;
 4. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

Wydano 33 decyzje w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej
w tym :
 • 3 zmieniające wymiar podatku;
 • 1 w sprawie umorzenia podatku;
 • 1 o zwrocie opłaty skarbowej;
 • 3 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 4 na wycinkę drzew;+
 • 3 o warunkach zabudowy;
 • 4 o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników;
 • 1 zwalniajacą z odpłatności za wyżywienie w szkole;
 • 2 w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 2 przyznające prawo do zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 2 przyznające prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
 • 1 przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • 3 zmieniające w sprawie zasiłku rodzinnego;
 • 1 w sprawie zaliczki alimentacyjnej;
 • 2 przyznające prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 5 decyzji o warunkach zabudowy.

Umorzono 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Wystawiono 150 upomnień podatkowych oraz 50 tytułów wykonawczych.

Wydano 39 zaświadczeń, w tym:
 • 27 w sprawach podatkowych;
 • 7 o niezaleganiu w podatkach;
 • 2 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 2 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z wyjaśnieniami;
 • 1 o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 1 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych komunalnych terenu Gminy Miastkowo,
 • 1 postanowienie zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • toczy się postępowanie w sprawie wydania 1 decyzji o ustaleniu celu publicznego – budowa linii energetycznej w Gałkówce;
 • 4 zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla 2 osób (sklepy) 2 na wino i 2 na wódkę;
 • 6 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 2 wypisy z ewidencji działalności gospodarczej.
Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Trwają roboty związane z przebudową drogi gminnej w Czartorii.
 2. Wykonano barierki ochronne przy rzece Ruż w miejscowości Rybaki.
 3. Wykonywane są naprawy dróg gminnych poprzez nawożenie żwiru.
 4. Zlecono opracowanie dokumentacji na wymianę ogrodzenia działki przy budynku Drożniczówki w Miastkowie oraz na budowę boiska sportowego w Miastkowie.
 5. Wybudowano 63 m sieci wodociągowej ø 110 w Rydzewie przy ul. Sportowej celem wykonania przyłącza wodociągowego zasilającego budynek mieszkalny.
 6. Trwają prace przygotowawcze związane z ustawianiem wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkół (zamówiono 5 wiat, które będą ustawione w miejscowościach: Łuby – Kiertany, Leopoldowo, Kraska, Zarazie – 2 szt.).
 7. 20 listopada br. odebrano dwa odcinki drogi asfaltowej w Gałkówce.
 8. Odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów z miejscowości Chojny – Naruszczki, Sulki, Leopoldowo celem ustalenia czasu dowozu uczniów do szkoły.

W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam w spotkaniach i szkoleniach:
 1. Lokalnej Grupy Działania w Waliłach oraz gm. Łomża.
 2. Konwent Wójtów zorganizowany w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży dotyczący sprawy bezpańskich psów oraz utrzymania Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Łomży.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2009-01-15 08:46
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-15 08:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 475