Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (27.06.2008 r. - 25.09.2008 r.)


W okresie od dnia 27 czerwca 2008 r. do dnia 25 września 2008 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 12 zarządzeń w sprawach :

 1. ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe;
 2. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 3. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy za rok 2008;
 4. zarządzenia wyboru sołtysa wsi Korytki Leśne i Zarazie ( 2 zarządzenia);
 5. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.;
 6. powierzenia stanowiska dyrektorom szkół:
  - Szkoły Podstawowej w Miastkowie Pani Alicji Jadwidze Dobrowolskiej;
  - Szkoły Podstawowej w Rydzewie Pani Bożenie Genowefie Szczyglewskiej;
  - Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Pani Agnieszce Zduńczyk ( 3 zarządzenia);
 7. przeprowadzenia inwentaryzacji;
 8. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników;
 9. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.
Wydano 313 decyzje w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 10 zmieniających wymiar podatku;
 • 1 w sprawie zwrotu opłaty skarbowej;
 • 1 w sprawie umorzenia podatku;
 • 2 na wycinkę drzew;
 • 3 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 4 odmawiające wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • 7 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
 • 4 o warunkach zabudowy;
 • 3 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegających na:
  a) budowie stacji paliw w Rydzewie,
  b) przebudowie urządzeń piętrzących ,,dopływ D” na terenie wsi Tarnowo, Kraska, Podosie oraz Młynik, Wszerzecz, Szczepankowo gm. Śniadowo
  c) budowie hali przetarcia ze stacją transformatorową na terenie zakładu TARTAK w Miastkowie
 • 1 decyzję celu publicznegona przebudowę urządzeń piętrzących dopływ D” na terenie wsi Tarnowo, Kraska, Podosie oraz Młynik, Wszerzecz, Szczepankowo gm. Śniadowo
 • 1 zatwierdzającą podział – własność osoby fizycznej;
 • 12 przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
 • 7 w sprawie zasiłków pielęgnacyjnych;
 • 255 w sprawie zasiłków rodzinnych ;
 • 2 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych.

Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania:
 • 5 decyzji o warunkach zabudowy;
 • decyzji celu publicznego na budowę linii energetycznej NN w Sulkach.
Wydano 219 zaświadczeń, w tym:
 • 163 w sprawach podatkowych;
 • 22 o niezaleganiu w podatkach;
 • 5 o pracy w gospodarstwie rolnym ;
 • 6 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 7 o przeznaczeniu działek z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 16 w sprawie świadczeń rodzinnych.

Wydano również :
 • 2 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego dot. działek stanowiących własność osób fizycznych;
 • 1 opiniujące podział nieruchomości;
 • 10 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 1 jednorazowe i 1 na piwo;
 • 2 świadectwa pracy;
 • zawarto 1 umowę o pracę (roboty publiczne).
Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. W dniach 24 lipca i 15 sierpnia br. dokonano wyboru sołtysów wsi Korytki Leśne i Zaruzie. Sołtysem wsi Korytki Leśne został wybrany Mieczysław Korytkowski, natomiast sołtysem wsi Zaruzie został wybrany Krzysztof Brzostek.
 2. Rozpoczęto realizację przebudowy drogi gminnej w Czartorii.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej Rydzewo – Nowosiedliny – wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo- produkcyjno – Usługowego ,,WÓDEX” Wacław Dąbrowski.
 4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie asfaltowania II etapu drogi gminnej Czartoria- wyłoniono wykonawcę PBK Łomża.
 5. Skompletowano dokumenty do sprzedaży lokali mieszkalnych w ,,sześcioraku” w Tarnowie:
  - projekt wydzielenia samodzielnych lokali i zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego akceptującego wydzielenie
  - operat szacunkowy
  - pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – Delegatura w Łomży na sprzedaż przedmiotowych lokali.
 6. Wykonano przepusty na drodze we wsiach: Sosnowiec i Rydzewo – Gozdy.
 7. Dokonano wymiany wszystkich okien w budynku Szkoły w Tarnowie.
 8. Dokonano odkrzaczenia dróg : droga gminna w Rydzewie – Gozdach, częściowo odkrzaczono drogi : Kuleszka – Sosnowiec , Kuleszka – Zarazie Borowe, Miastkowo - Rybaki, Miastkowo - Czartoria, do miejscowości Łubia , Łuby – Kiertany odcinek do drogi Nr 61 oraz ul. Cendrowizna w Miastkowie.
 9. W dniach od 18 do 24 sierpnia br. na terenie gminy gościła 33 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Łotwy zaprzyjaźnionej gminy Naujene.
 10. W dniach od 9-13 lipca br. 5 osób z gminy Miastkowo wyjechało na Łotwę jako reprezentanci powiatu Łomżyńskiego.
 11. Rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni.
 12. Umocniono płytami betonowymi skarpę drogi gminnej przy rzeczce Ruż w miejscowości Rybaki.
 13. Dokonano uzupełnienia lamp oświetleniowych w miejscowościach:
  - Miastkowo : ul. Cmentarna – 2 szt, ul. Wąska – 2 szt,
  - Zaruzie Borowe – 2 szt , Rydzewo ul. Wesoła – 1 szt,, Nowosiedliny – 1 szt.
WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-09-30 08:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-09-30 08:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1056