Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (30.04.2008 r. - 27.06.2008 r.)


W okresie od dnia 30 kwietnia 2008 r do dnia 27 czerwca 2008 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 6 zarządzeń w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy;
 3. powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert z ,,Programu Integracji Społecznej” realizowanego w ramach Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich;
 4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo;
 5. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie;
 6. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo.

Wydano 54 decyzje w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej
w tym :
 • 16 zmieniających wymiar podatku;
 • 2 w sprawie zwrotu opłaty skarbowej;
 • 1 w sprawie umorzenia podatku;
 • 2 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 2 o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • 3 o warunkach zabudowy;
 • 1 o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę budynku gospodarczego z węzłem betonowni na terenie kopalni w Zaruziu;
 • 8 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 2 przyznające zasiłek pielęgnacyjny;
 • 1 przyznająca świadczenie pielęgnacyjne;
 • 14 przyznających zasiłek rodzinny ;
 • 2 w sprawie zaliczki alimentacyjnej zaliczkę alimentacyjną.

Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania:
- 6 decyzji o warunkach zabudowy;
- 3 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegających na:
• budowie stacji paliw w Rydzewie,
• przebudowie urządzeń piętrzących ,,dopływ D” na terenie wsi Tarnowo, Kraska, Podosie oraz Młynik, Wszerzecz, Szczepankowo gm. Śniadowo,
• budowie hali przetarcia ze stacją transformatorową na terenie zakładu TARTAK w Miastkowie,
- 1 decyzji w sprawie wydania celu publicznego na przebudowę urządzeń piętrzących ,,dopływ D” na terenie wsi Tarnowo, Kraska, Podosie oraz Młynik, Wszerzecz, Szczepankowo gm. Śniadowo.

Wydano 98 zaświadczeń, w tym:
 • 81 o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 • 10 o niezaleganiu w podatkach;
 • 1 o pracy w gospodarstwie rolnym ;
 • 1 o przeznaczeniu działek z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 5 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydano również :
 • 7 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym 1 jednorazowe;
 • 1 świadectwo pracy.

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Dokonano zakupu kręgów betonowych na przepusty drogowe w miejscowościach Rydzewo – Gozdy i Sosnowiec.
 2. Zamówiono płyty betonowe w celu wzmocnienia skarpy na rzece Ruż w miejscowości Rybaki.
 3. Wykonano oznakowanie pionowe dróg gminnych na terenie gminy, uzupełnienie nastąpi do 30. 06. br.
 4. Kontynuowana jest naprawa dróg gminnych poprzez nawożenie żwiru bądź wyrównanie nawierzchni dróg równiarką.
 5. Ogłoszono konkurs na dyrektorów szkół na terenie gminy.
 6. Podpisano umowę na zakup projektu oczyszczalni przydomowych roślinno stawowych.
 7. Wytyczono drogę w miejscowości Gałkówka na odcinku od zakończenia asfaltu w kierunku Bartkowizny.
 8. Dokonano rejestracji w Sądzie w Białymstoku Lokalnej Grupy Działania.
 9. Rozwiązano wiele spraw mieszkańców dotyczących przebudowy drogi krajowej Nr 61. W dniu 27 maja br. uczestniczyłam w wyjeździe wraz z delegacją mieszkańców wsi Łuby – Kiertany do GDDKiA w Białymstoku.

Pani Wójt poinformowała zebranych o swoich udziałach w spotkaniach, konferencjach
i naradach w okresie sprawozdawczym.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-07-02 14:46
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-02 14:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 479