Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie pracy Wójta Gminy między sesjami (29.12.2008 r. - 22.01.2009 r. )


S P R A W O Z D A N I E
o pracy Wójta Gminy między sesjami.

W okresie od dnia 29 grudnia 2008 r. do dnia 22 stycznia 2009 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 8 zarządzeń w sprawach :

 1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008;
 2. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 3. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy;
 4. oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej na prowadzenie apteki;
 5. oddania w najem lokalu uzytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej w celu realizacji Programu Integracji Społecznej;
 6. oddania w użytkowanie nieruchomości Miastu Łomża w formie bezprzetargowej;
 7. opisu stanowisk pracy i wymogów kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Miastkowo;
 8. powołania komisji likwidacyjnej.

Wydano 12 decyzji w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej
w tym :
 • 1 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 3 o warunkach zabudowy;
 • 1 celu publicznego na budowę linii energetycznej;
 • 1 przyznającą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 4 w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
 • 1 przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • 1 przyznającą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Wydano 32 zaświadczenia, w tym:
 • 23 w sprawach podatkowych;
 • 2 o niezaleganiu w podatkach;
 • 1 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 2 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 1 o zawieszeniu działalności gospodarczej;
 • 3 o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 3 postanowienia zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 7 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym: 2 na wódkę, 2 na wino i 3 na piwo;
 • 3 informacje o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 2 wypisy z ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Złożono sprawozdanie Wojewodzie z zakresu wpisów prawa własności Gminy do ksiąg wieczystych.
 2. Na zlecenie Gminy rzeczoznawca wycenił nieruchomości gruntowe i opracował operat celem wpisania do ewidencji księgowej – cena usługi 19.520 zł
 3. Zawarto umowę na użytkowanie byłej szkoły w Chojnach – Naruszczkach przez nowo powstałą OSP.
 4. W dniu 13 stycznia br. dokonano podsumowania kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Miastkowo w miesiącach wrzesień – grudzień 2008 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli.

W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam w spotkaniach:

 • spotkanie z Generalną Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie likwidacji filii Urzędu Wojewódzkiego w Łomży;
 • spotkanie informacyjne z Wojewodą w sprawie ochrony dokumentacji niejawnej oraz kontroli kompleksowej Prezesa Rady Ministrów w roku 2009 (kontrola odbędzie się w okresie 21 - 25.09.2009 r.);
 • zebranie wiejskie w Rydzewie, na którym omawiano sprawy: instalacji nowych łączy Internetu, gospodarki odpadami na terenie gminy, drogi krajowej Nr 61 i innych dróg na terenie gminy;
 • spotkanie z przedstawicielem ZNP Oddział w Łomży Panią Walentyną Kołos w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz dodatków;
 • udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dotyczącym tematów gospodarki odpadami oraz reformy oświaty;
 • spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Janem Olszewskim oraz Wicestarostą Markiem Dworakowskim;
 • z przedstawicielami Związku Wodociągów Wiejskich w sprawach: remontu hydroforni w Miastkowie oraz odprowadzenia wody w Łubach - Kiertanach przy łące P. Czaplickich;
 • udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Zarządzie Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • uzgodnienia z Komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej Janem Grodkowskim w sprawie nabycia samochodu strażackiego.
WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2009-02-02 14:58
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-02-02 15:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 548