Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (30.04.2009r. - 30.06.2009r.)


W okresie od dnia 30 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 15 zarządzeń w sprawach :

 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo;
 3. zatwierdzenia Statutu Społki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm. Miastkowo;
 4. oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej, położonej w Miastkowie ul. Łomżyńska 18;
 5. powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.;
 6. ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych;
 7. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy  Miastkowo;
 8. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 9. powołania  komisji likwidacyjnej;
 10. rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicz w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 11. powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy;
 12. opisów stanowisk pracy i wymogów kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Miastkowo;
 13. ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydata na to stanowisko;
 14. przeprowadzenia inwentaryzacji;
 15. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Wydano 174 decyzje w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 17    zmieniających wymiar  łącznego zobowiązania podatkowego;
 • 1   w sprawie umorzenia  zaległości podatkowych;
 • 2   o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 2   zatwierdzające podział działek osób fizycznych;
 • 2    o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 1     stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Rydzewo – P. Prażych) ;
 • 3     w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 12    przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ,, becikowe”;
 • 6    przyznających prawo do  zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
 • 123    zmieniające zasiłek rodzinny oraz dodatki;
 • 1    w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • 4    o warunkach zabudowy;

Wystawiono 73 upomnień podatkowych.

Wydano 131 zaświadczeń, w tym:
 • 105    w sprawach podatkowych;
 • 8    o niezaleganiu w podatkach;
 • 8    o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 4o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń rodzinnych;
 • 4    o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 2    o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano  również :
 • 2 postanowienia opiniujące umorzenia podatku od spadków i darowizn;
 • 1 postanowienie o przerachowaniu wpłaty należności głównej na koszty upomnienia;
 • 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału;
 • 1 postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 8 decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • 13  informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • zawarto 2 umowy o pracę na czas określony (roboty publiczne);
 • 2 świadectwa pracy ( odejście na emeryturę).
Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Oddano do użytku odcinek drogi gminnej w Czartorii.
 2. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 26 maja 2009 r. wyłoniono wykonawcę na asfaltowanie drogi Zaruzie – Kuleszka. Przetarg wygrała firma MAKBUD Łomża za kwotę 675.596,63 zł.
 3. Dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych warz z udziałem w gruncie najemcom ,,sześcioraka” w Tarnowie. Zawarcie aktów notarialnych nastąpiło w dniu 7 maja 2009 r.
  Jeden lokal zajmowany przez Pana Jana Niewiadomskiego pozostał niesprzedany.
 4. Oddano w najem na okres 3 lat garaż w budynku gospodarczym przy Lecznicy Zwierząt w Miastkowie dotychczasowemu najemcy Pani Katarzynie Młynarczyk.
 5. Zorganizowano zebranie wiejskie w miejscowości Zaruzie, którego tematem było przekazanie działki nr 482/2 w użytkowanie dla OSP oraz sposób jej zagospodarowania.
 6. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:
  • w miejscowości Sulki ul. Wesoła uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, oraz żwirowania ul. Polnej i Spokojnej,
  • żwirowanie w miejscowościach: Leopoldowo, Łuby – Kiertany, Łuby – Kurki (w kierunku ul. Cendrowizna), Rydzewo – Gozdy (przy przepuście obok sołtysa i do p. Tomczak), Tarnowo ul. Lipowa i częściowo ul. Szkolna.
 7. Wykonano malowanie klatki schodowej w budynku Lecznicy Zwierząt w Miastkowie.
 8. W dniu 29 czerwca 2009 r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie spotkanie studyjne gmin: Narewka, Nurzec Stacja i Perlejewo uczestniczących w Programie Integracji Społecznej.
 9. W okresie maj – czerwiec uczestniczyłam w uroczystościach, naradach i konferencjach w:  
  • Święto Powiatu, w których uczestniczyli Wójtowie oraz radni,
  • Święto Powiatowe Straży Pożarnych w Piątnicy. Udział w obchodach wzięły delegacje z jednostek OSP. Podczas uroczystości zostali odznaczeni delegaci z naszej gminy: Wójt oraz p. G. Ciecierski., za zasługi dla rolnictwa,
  • uroczystościach Świętego Brunona w Łomżyńskiej Katedrze,
  • naradzie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie gospodarki odpadami,
  • Urzędzie Miasta Łomża - podpisano porozumienie dotyczące współfinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin – I etap,
  • uroczystej Sesji Rady Miasta Łomża i przekazanie Sztandaru uczelni państwowej w Łomży tj. Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości ul. Akademicka 1,
  • VI Powiatowych Igrzyskach LZS. W zawodach uczestniczyli przedstawiciele samorządów w składach: Wójt, radni, mieszkańcy gminy,
  • W dniach 24-29 czerwca br. przebywałam w delegacji na Bawarii wraz z Marszałkiem Województwa, członkami Zarządu, Starostwem Powiatowym, Radnymi Powiatu i Przedsiębiorcami. Podczas pobytu odwiedziliśmy: zakłady mięsne, fabrykę BMW, fabrykę mebli ekskluzywnych. Uczestniczyliśmy w uroczystościach święta Bawarii.


W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2009-07-15 10:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-07-15 10:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 767