Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (30.03.2010 r. - 27.04.2010 r.)


S P R A W O Z D A N I E
o pracy Wójta Gminy między sesjami

W okresie od dnia 30 marca do dnia 27 kwietnia 2010 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano zarządzenia w sprawach :

 • udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie;
 • rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 • ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydata na to stanowisko;
 • powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 • określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 • ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

Wydano 56 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym:

 • 35  w sprawach podatkowych;
 • 3  o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 1  na wycinkę drzew;
 • 1  zatwierdzającą podział działki stanowiącej własność osoby fizycznej;
 • 14  w sprawie świadczeń rodzinnych;
 • 1  w sprawie świadczeń alimentacyjnych;
 • 2  o warunkach zabudowy.

Prowadzone są postępowania w sprawie wydania:

 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego Gałkówka metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych, na działkach nr ewid. 33/2, 34/2 położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka;
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej (ściółkowej i bezściółkowj) o obsadzie 110 DJP, w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewidencyjnym 7/3 położonej we wsi Kraska gm. Miastkowo;
 • 3 decyzji o warunkach zabudowy.

Wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

Wydano 55 zaświadczenia, w tym:

 • 48 w sprawach podatkowych;
 • 2 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 3 w sprawie świadczeń rodzinnych;
 • 1 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • 1 o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :

 • 1  wypis z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 4  informacje o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 • 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (wódka) – stacja paliw
 • zawarto 1 umowę o pracę na czas określony – prac. UG.

Ponadto zajmowano się sprawami:

 1. Złożono dokumentację o pozwolenie na budowę na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:
  • Tarnowo ul. Sosnowa i Ogrodowa
  • Drogoszewo ul. Lipowa, Szkolna,  Nowa
  • Nowosiedliny
 2. Zaopiniowano wstępny projekt podziału działki stanowiącej własność osoby fizycznej.
 3. Opracowano operaty szacunkowe na ustalenie wartości nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Drogoszewo.
 4. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym UNIMER Spółka z o.o. na najem lokalu użytkowego w budynku biurowo - socjalnym w Miastkowie przy ul. Długiej 7 na okres 1 roku.
 5. Przekazano teren budowy drogi powiatowej nr 1956 – odcinek 500 m przez wieś Leopoldowo.
 6. Ponadto uczestniczyłam w oględzinach rekultywacji złoża żwirowego w Drogoszewie Pole I i Pole II oraz w posiedzeniach Zarządu OSP i Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 11:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 11:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-24 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 400