Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (27.04.2010 r. - 30.06.2010 r.)


S P R A W O Z D A N I E
o pracy Wójta Gminy między sesjami


W okresie od dnia 27 kwietnia do dnia 30 czerwca 2010 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano zarządzenia w sprawach :
 • określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo;
 • powołania obwodowych komisji wyborczych;
 • przygotowania projektów uchwał Rady Gminy;
 • przeznaczenia do zbycia nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Drogoszewo w formie przetargu;
 • powołania Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania – 2 szt;
 • wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych;
 • powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.;
 • zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 • powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Wydano 39 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym:
 • 35   w sprawach podatkowych ( umorzenia podatku, zmieniające wymiar podatku);
 • 1   zatwierdzającą podział działki stanowiącej własność osoby fizycznej;
 • 1   o warunkach zabudowy;
 • 1   o ustaleniu lokalizacji  wjazdu w miejscowości Gałkówka;
 • 1   na zajęcie pasa drogowego – budowa przyłącza wodociągowego do wysypiska.

Prowadzone są postępowania w sprawie wydania:
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego Gałkówka metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych, na działkach nr ewid. 33/2, 34/2 położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka;
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej (ściółkowej i bezściółkowj) o obsadzie 110 DJP, w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewidencyjnym 7/3 położonej we wsi Kraska gm. Miastkowo;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 9 decyzji o warunkach zabudowy;
 • 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Wystawiono 123 upomnienia podatkowe.

Wydano 39 zaświadczenia, w tym:
 • 29  w sprawach podatkowych;
 • 4  o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 6  o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano również :
 • 3 wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 6 informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;

Ponadto zajmowano się sprawami:

1. Uzyskano pozwolenie na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:
• Tarnowo ul. Sosnowa i Ogrodowa;
• Drogoszewo ul. Lipowa, Szkolna, Nowa;
• Nowosiedliny.

2. Przekazano plac budowy dla BIK-PROJEKT Spółka zo.o. w Łomży ul. Poligonowa 32
    – przebudowa drogi gminnej nr 105873B Zaruzie – Kuleszka etap II.

3. Złożono 2 wnioski o środki unijne w Urzędzie Marszałkowskim na:
• remont świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Miastkowie na kwotę 134.615,86 zł w ramach działania 312.322.323 – ,,Odnowa i rozwój wsi”,
• szkolenie z zakresu podniesienie kwalifikacji mieszkańców gminy Miastkowo (wózki widłowe dla 10 osób) na kwotę do 50.000 zł w ramach działania 6.3 ,,Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

4. Sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu gminnego
i podano do publicznej wiadomości na stronie BIP .

5. Wyrażono zgodę na udostępnienie dla OSP Zaruzie nieruchomości gminnej na
zorganizowanie festynu w dniach 26 – 27 czerwca.

6. W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam w posiedzeniach i uroczystościach
dotyczących:
• wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin – I etap,
• wykorzystania środków unijnych,
• jubileuszu z okazji 50–lecia pożycia małżeńskiego,
• obchodach powiatowych Dnia Strażaka w Przytułach,
• otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie,
• w spotkaniu w Starostwie z delegacją niemiecką z Bawarii.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-07-29 11:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-07-29 11:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-24 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 388