Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (22.09.2010 r. - 04.11.2010 r.)


S P R A W O Z D A N I E
o pracy Wójta Gminy między sesjami
 
 
W okresie od dnia 22 września 2010 r. do dnia 4 listopada 2010 r. rozpatrywano następujące sprawy:
 
Wydano zarządzenia w sprawach :
 • określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 • zmian w budżecie gminy na 2010 rok;
 • przygotowania projektów uchwał Rady Gminy;
 • powierzenia Skarbnikowi Gminy obowiązków z zakresu gospodarki finansowej;
 • wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Miastkowo;
 • powołania Koordynatora Gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów samorządowych;
 • zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2010/2011;
 • ustalenia Regulaminu Udzielania zamówień Publicznych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych.
 
Wydano 857 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym:
 • 127 w sprawie stypendiów szkolnych;
 • 1 dotyczącą dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 • 1 na wycinkę drzew;
 • 2 decyzje o warunkach zabudowy;
 • 2 decyzje na lokalizacje infrastruktury technicznej w drogach gminnych (przyłącze elektroenergetyczne kablowe w Zaruziu, przyłącze napowietrzne w Nowosiedlinach);
 • 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego - budowa przyłącza energetycznego w Miastkowie ul. Kacpra Wielocha oraz w Chojnach- Naruszczkach;
 • 31 w sprawach podatkowych (umorzenie zaległości podatkowej, zmiana wymiaru podatku;
 • 347 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:
 • 4 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 4 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 1 o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • 1 zatwierdzającą podział nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej;
 • umarzające postępowanie rozgraniczeniowe pomiędzy działkami nr 549 i 550 w Miastkowie;
 • 290 w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
 • 22 w sprawie funduszu alimentacyjnego
 • 11 w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego;
 • 3 w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 8 w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. ,,becikowe”.
 
Wydano postanowienia w sprawach:
 • podziału kosztów rozgraniczenia;
 • przerachowania kwoty głównej na upomnienie i odsetki – 2;
 • opiniujące podział nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej – 1,
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania  6 decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa linii i przyłącza napowietrznego we wsi Nowosiedliny;

Wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

 
Wydano 183 zaświadczenia, w tym:
 • 9 o przeznaczeniu działki z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 144  w sprawach podatkowych;
 • 9 o działalności gospodarczej ( wpis i zmiana);
 • 9 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 12 w sprawach świadczeń rodzinnych.
 
Wydano również :
 • 1  wypis z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 2 opinie w sprawie lokalizacji ogrodzenia działki przy drodze gminnej w miejscowościach: Miastkowo ul. Długa i Drogoszewo ul. Nowa;
 • 2 świadectwa pracy ( roboty publiczne);
 • zawarto 1 umowę o pracę ( roboty publiczne).
 
Ponadto zajmowano się sprawami:
 
1. Wysłano zawiadomienia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań
i zagospodarowania terenu gminy Miastkowo dotyczącą przebiegu przez tereny gminy Miastkowo, trasy linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Narew, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zorganizowano również spotkanie
z mieszkańcami wsi Kaliszki, Kuleszka, Sosnowiec, Miastkowo, Łubia, Tarnowo i Kraska
w celu zapoznania z przebiegiem trasy w/w linii.
2. W dniu 24.09. br. dokonano odbioru robót dotyczących przebudowy drogi gminnej
nr 105873B Zaruzie – Kuleszka etap II, wykonawcą robót była firma BIK-PROJEKT
z Łomży, a wartość robót stanowiła kwotę 707.273,75zł, funkcję inspektora nadzoru pełnił Adam Łazarski.
 
3. Rozpoczęto roboty dotyczące przebudowy dróg w miejscowościach:
• Drogoszewo ul. Lipowa, Nowa i Szkolna;
• Nowosiedliny;
• Tarnowo ul. Ogrodowa, ul. Sosnowa.
 
4. W dniu 15.10. br. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego dokonał lustracji modernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie (roboty wykonano prawidłowo),
 
5. Wykonano remont dachu (pokrycie papą termozgrzewalną) budynku gospodarczego
     (dz. przy Lecznicy Zwierząt).
 
6. Rozpoczęto roboty remontowe budynku OSP w miejscowości Łuby -Kurki.
 
7. Trwają roboty dotyczące budowy małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie
     (teren przy GOK).
 
8. Wykonano oświetlenie drogowe w Miastkowie ul. Cmentarna i ul. Krótka.
 
9. Ustawiono 3 wiaty autobusowe w miejscowościach: Drogoszewo, Korytki Leśne, Kuleszka.
 
10. Zakończono roboty remontowe wykonywane sposobem gospodarczym przy budynku OSP w miejscowości Chojny - Naruszczki.
 
11. Wystąpiono o pozwolenie na przebudowę budynku OSP w Tarnowie.
 
12. Okazano granice drogi gminnej – skrzyżowanie ulic – Kościelnej i Długiej w Rydzewie.
 
13. Zlecono podział działki nr 12 w Rybakach w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę gminną.
 
14. Uzgodniono podziały 11 działek zajętych pod drogę gminną w miejscowości Gałkówka.
 
15. Wypłacono odszkodowanie i przejęto na rzecz Gminy 6 działek wydzielonych
na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach Tarnowo i Drogoszewo.
 
16. Złożono 12 wniosków do Sądu Rejonowego w Łomży w Wydziale Ksiąg Wieczystych
w celu wpisania prawa własności na rzecz Gminy Miastkowo.
 
17. W okresie sprawozdawczym uczestniczyłam w spotkaniu wójtów, burmistrzów powiatu łomżyńskiego z Prezesem PKS dotyczącym zawieszenia kursów autobusowych linii Łomża – Ostrołęka oraz Łomża – Mława.
 
 

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-24 15:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-24 15:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-24 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 340