Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (28.03.2008 r.- 30.04.2008 r.)


W okresie od dnia 28 marca 2008 r do dnia 30 kwietnia 2008 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 8 zarządzeń w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy;
 3. zarządzenia wyboru sołtysa wsi Chojny - Naruszczki;
 4. ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych;
 5. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 6. przeprowadzenia inwentaryzacji pieczęci;
 7. powołania komisji likwidacyjnej;
 8. ustalenia ,,Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Miastkowo”.

Wydano 370 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
w tym :
 • 196 o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 • 2 umorzeniowe;
 • 1 o udzielenie ulgi żołnierskiej;
 • 145 przyznających stypendia szkolne;
 • 1 zatwierdzającą podział działki – własność osoby fizycznej;
 • 3 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 2 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 2 o warunkach zabudowy;
 • 1 środowiskowa;
 • 3 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 3 przyznające zasiłek pielęgnacyjny;
 • 10 zmieniających zasiłek rodzinny oraz dodatki;
 • 1 zmieniającą zaliczkę alimentacyjną.

Prowadzone są postępowania w sprawie wydania: 5 decyzji o warunkach zabudowy,
2 decyzji środowiskowych oraz 2 decyzji celu publicznego.

Wydano 31 zaświadczeń, w tym:
 • 16 o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 • 5 o niezaleganiu w podatkach;
 • 3 o pracy w gospodarstwie rolnym ;
 • 4 o przeznaczeniu działek z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 3 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydano również :
 • wydano postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego;
 • wydano opinię o odstąpieniu od prawa pierwokupu działki wcześniej nabytej z zasobu gminny a obecnie sprzedawanej osobie trzeciej;
 • 4 informacje o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 3 wnioski o zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych;
 • 1 aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Przygotowano dokumentacje dotyczącą wniosku w sprawie dofinansowania przebudowy drogi Zaruzie – Kuleszka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
 2. W dniu 14 kwietnia br. podpisano porozumienie z Powiatem Łomżyńskim w sprawie przebudowy drogi powiatowej we wsi Leopoldowo ustalając zobowiązanie Gminy Miastkowo do zabezpieczenia kwoty w wysokości 250.000 zł i Powiatu w wysokości 70.000 zł.
 3. W dniu 1 kwietnia br. Podpisano porozumienie z Powiatem Łomżyńskim w sprawie przebudowy drogi "Kuleszka".
 4. W dniu 14 kwietnia br. dokonano wyboru sołtysa wsi Chojny – Naruszczki.
 5. W dniach od 22 lutego do 22 kwietnia br. w Urzedzie Gminy została przeprowadzona kontrola kompleksowa przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Pani Wójt poinformowała zebranych o swoich udziałach w spotkaniach, konferencjach
i naradach w okresie sprawozdawczym.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 14:38
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-05-09 14:49
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 347