Informacje i programy Informacje

Sprawozdaniez realizacji Programu Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi za 2007 r.


Program Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 r. został uchwalony 27 lutego 2007 r. – Uchwała Nr V/18/07 Rady Gminy Miastkowo.

W Programie tym radni określili, że przedmiotem współpracy Gminy będzie między innymi „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, a także prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.”, a także „Zapewnienie odpowiedniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin patologicznych”.

15 maja 2007 r. r. Wójt Gminy Miastkowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

21 czerwca 2007 roku Uczniowski Klub Sportowy „JAGUARY” (UKS) w Miastkowie złożył ofertę realizacji zadania wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych w kwocie 14.000 zł. Oferta ta uwzględniała organizację turniejów sportowych, wyjazdy na zgrupowania , wyjazdy na zawody, a przede wszystkim. organizację terenowych biegów papieskich.

Niestety była to jedyna oferta . Powołana Komisja stwierdziła, że była to oferta bardzo ogólnikowa i poprosiła o wyjaśnienie kilku spraw i sprecyzowanie niektórych kosztów. UKS „JAGUARY” zrezygnował z realizacji zadania.

W maju 2007 r. został ogłoszony konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego
w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Miastkowo, rodzaj zadania „obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi”.

Na realizacje tego zadania wpłynęło 2 oferty. Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży w Łomży i oferta z Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.
Korzystniejsza cenowa była druga oferta. W związku z tymz Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie zawartą umowę o dofinansowanie kosztów obozu w kwocie 5.940 zł. Na wypoczynek wyjechało 18 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Miastkowo.

Reasumując dotacja została wykorzystana prawidłowo i terminowo rozliczona.


J. Cwalina

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-04-07 13:49
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-07 13:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 348