Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007.


Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiona zostanie w oparciu o pięć zadań gmin ujętych w przedmiotowym Programie.

1. Zadanie pierwsze:

,,Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wniosek Policji oraz osób indywidualnych rozpatrywała sprawy osób uzależnionych od alkoholu. Celem tych rozmów było zmotywowanie jak największej liczby osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

Osoby uzależnione od alkoholu, które podjęły leczenie w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży otrzymały pomoc w postaci pokrycia kosztów podróży na sesje terapeutyczne.

2. Zadanie drugie:

,,Udzielanie Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą za najważniejsze uznaje się szkolenie osób pracujących z członkami rodzin, w których występuje problem alkoholowy i przemoc w rodzinie”.

Zadania te są sukcesywnie realizowane zwłaszcza przez nauczycieli. Byli oni uczestnikami kursów organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień w Łomży. Zdobytą wiedzę przekazali na spotkaniach z rodzicami w formie pogadanek i broszur.
Wdrażano Szkolne Programy,, Profilaktyka Problemów Dzieci i Młodzieży Szkolnej” ,,Jem kolorowo i bezpiecznie” ,,Dzieciństwo, radość nałogów bezpieczeństwo’’ ,,Życie bez nałogów i wulgaryzmów”, ,,Bezpieczna droga do Szkoły’’. Programy te mają na celu przeciwdziałaniu zjawiskom przemocy wśród młodzieży szkolnej, a zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

3. Zadanie trzecie:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

1) udział młodzieży gimnazjalnej w Festiwalu Młodych Form Teatralnych pod hasłem ,,Dramat i tragedię pozostaw teatrowi’’ ,,Zaufam Ci’’. Dla zwycięzców nagrody zakupiono ze środków przeznaczonych na profilaktykę,

2) pokryto koszty udziału uczniów klas III gimnazjów w zajęciach profilaktycznych przeprowadzonych przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,

3)w ramach efektywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży zorganizowano i sfinansowano zajęcia sportowe,

4) zorganizowano letni wypoczynek z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,

5) pokryto część kosztów obozu letniego z programem profilaktycznym drużyny młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej,

6) pokryto część kosztów związanych z organizacją wigilii dla społeczeństwa w ramach promocji efektywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego wspólnie z najbliższymi oraz integracja ze społecznością lokalną,

7) pokryto koszty wyjazdu do Zambrowa na pływalnię,, Delfin’’ dla dzieci Szkoły Podstawowej w Miastkowie pochodzących z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Celem wyjazdu było propagowanie zdrowego spędzania czasu wolego,

8) zorganizowano imprezę środowiskową pod hasłem,, Dzień rodziny’’. Organizatorem imprezy byli uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Miastkowie oraz ich rodzice. Mottem imprezy było budowanie pozytywnych relacji rodzic – dziecko – nauczyciel pt.,, Bez złości więcej radości.’’, zwiększenie aktywności fizycznej i twórczej mieszkańców gminy oraz promocja zdrowego bez używek spędzania czasu wolnego w gronie najbliższych,

9) przy współpracy z policją, nauczycielami i rodzicami realizowano w szkołach zadania wynikające z programu,, Szkoła bez przemocy i wulgaryzmu”,, Konsekwencje prawne młodzieży’’,,Odpowiedzialność karna nieletnich’’,

10) realizowano Program profilaktyczny dla klas II Gimnazjum pt.,, Jak żyć z ludźmi’’.

11) w ramach pedagogizacji rodziców przeprowadzono warsztaty z zakresu zapobiegania narkomanii pod hasłem,, Jak rozpoznać dziecko, które bierze narkotyki?, Jak temu zapobiec?,

12) działania profilaktyczne prowadziła również Biblioteka Publiczna w Miastkowie. W ramach bezpiecznego spędzania czasu wolnego zorganizowano spotkanie autorskie dla mieszkańców gminy.

4. Zadanie czwarte

,,Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”

Istotą tego zadania jest pozyskiwanie liderów w profilaktyce oraz stworzenie im atmosfery przychylności i wsparcia. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia w zakresie zagrożeń młodego pokolenia. Utworzyły się zespoły nauczycieli ds. rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych. Często wykorzystywane są zakupione ze środków gminnych filmy, książki, broszury. Nauczyciele doskonale rozumieją potrzebę bycia czujnym i bogatym w wiedzę w zakresie zagrożeń młodego pokolenia, efektywnych działań profilaktycznych, a nade wszystko być mocnym wsparciem dla często bezsilnych rodziców.
Z rozmów z dyrektorami szkół wynika, że nastąpił olbrzymi wzrost wiedzy dotyczącej profilaktyki wśród nauczycieli.

5. Zadanie piąte:

,,Podejmowanie działań ograniczających dostępność alkoholu”:

1) przeprowadzone kontrole prze członków Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i na wynos nie wykazały poważnych uchybień,

2) w roku 2007 nie wpłynęły żadne wnioski o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

3) nie zachodziła konieczność występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

4) odbyły się robocze posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których omawiano i podejmowano decyzje dotyczące aktualnych spraw związanych z profilaktyką.

Wnioski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest widziany jako strategia długofalowa kładąca nacisk szczególnie na profilaktykę wśród dzieci i młodzieży.
Nadal należy wspierać środowiska szkolne w realizacji zaplanowanych działań adresowanych do rodziców typu rozpropagowanie broszur na temat uzależnień od alkoholu., narkotyków, innych używek, ale także od komputera i Internetu.
Wspieranie programów profilaktycznych, głownie wśród dzieci i młodzieży szkolnej ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu
i narkotyków.

Z up. Wójta

Regina Pianko
Kierownik OPS

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-04-07 12:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-07 12:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 331