Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (28.12.2007 r. - 28.03.2008 r.)


W okresie od dnia 28 grudnia 2007 r do dnia 28 marca 2008 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 8 zarządzeń w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy ( 2 projekty);
 3. ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznych;
 4. realizacji zadań obronnych w 2008 roku;
 5. ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Miastkowo;
 6. powołania zespołu zadaniowego do spraw rozwoju lokalnego;
 7. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Wydano 67 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 2 zatwierdzającą podziały działek;
 • 4 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 6 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 3 na wycinkę drzew;
 • 1 o warunkach zabudowy;
 • 15 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 3 przyznające zasiłek pielęgnacyjny;
 • 4 przyznające zasiłek rodzinny;
 • 16 zmieniające zasiłek rodzinny;
 • 13 zmieniających zaliczki alimentacyjne.

Wydano 116 zaświadczeń, w tym:
 • 82 w sprawach podatkowych ;
 • 12 o niezaleganiu w podatkach;
 • 5 o pracy w gospodarstwie rolnym ;
 • 8 o przeznaczeniu działek z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 9 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydano również :
 • 3 postanowienia opiniujące podziały działek;
 • 1 postanowienie opiniujące projekt decyzji Starosty Łomżyńskiego udzielającej koncesji Panu Wacławowi Dąbrowskiemu;
 • wydano postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego;
 • 1 postanowienie przed wydaniem decyzji w sprawie umorzenia podatku;
 • 1 postanowienie przed wydaniem decyzji w sprawie zastosowania ulgi żołnierskiej;
 • 1 postanowienie zatwierdzające program gospodarki odpadami;
 • 9 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 5 decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 5 decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych ;
 • 1 świadectwo pracy, zawarto 3 umowy o pracę.

Ponadto zajmowano się sprawami:
 1. Zlecono i wykonano rozbiórkę budynku drewnianego na działce gminnej w miejscowości Łuby – Kurki.
 2. Zawarto umowę dzierżawy na okres 3 lat z Panią Lillą Dmoch zam. Tarnoiwo na działkę gminną zabudowaną oznaczoną nr 649/2 położoną w Tarnowie.
 3. Zlecono opracowanie dokumentacji wyodrębnienia lokali mieszkalnych w budynku sześciorak w Tarnowie celem przygotowania do sprzedaży.

Pani Wójt poinformowała zebranych o swoich udziałach w spotkaniach, konferencjach
i naradach w okresie sprawozdawczym.

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-04-01 14:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-01 14:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 332