Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (28.06.2007 r. - 28.09.2007 r.)


W okresie od dnia 28 czerwca 2007 r. do dnia 28 września 2007 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 8 zarządzeń w sprawach :

 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy ;
 3. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju;
 4. procedur kontroli finansowej oraz ści w zakresie wykorzystania środków unijnych na realizację projektu rozwojowego Aktywna Szkoła – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół z małych miast i wsi województwa podlaskiego;
 5. oddanie w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie budynku ,,Agronomówka” – protokołem przekazano budynek i grunt;
 6. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
 7. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo;
 8. powołania obwodowych komisji wyborczych.

Wydano 401 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
w tym :
 • 2 w sprawie dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika;
 • 1 na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na transport nieczystości ciekłych;
 • 11 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 8 zatwierdzających podziały działek;
 • 1 umarzającą postępowanie rozgraniczające;
 • 3 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 4 na wycinkę drzew;
 • 2 o warunkach zabudowy;
 • 3 z tytułu udzielenia ulgi żołnierskiej;
 • 49 zmieniające wymiar podatku;
 • 8 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 293 w sprawach zasiłków rodzinnych w tym: 15 - przyznające becikowe, 20 - zmieniających, 2- o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego;
 • 2 w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 1 w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • 13 w sprawie prawa do zaliczki alimentacyjnej.

Wydano 730 zaświadczenia, w tym:
 • 656 w sprawach podatkowych - o posiadaniu gospodarstwa rolnego i o dochodzie;
 • 18 stwierdzających brak zaległości podatkowych;
 • 6 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 34 w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • 11 o przeznaczeniu działek z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 5 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto wydano :
 • 2 postanowienia opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 1 postanowienie opiniujące podział geodezyjny działki;
 • 2 postanowienia opiniujące koncesje na wydobywanie kruszywa naturalnego zgodnie z planem, miejscowym wsi Drogoszewo;
 • przeprowadzono postępowanie i wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia zbycia udziału we wspólnocie gruntowej;
 • 5 wypisów z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 22 informację o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 1 decyzji o warunkach zabudowy
 • zawieszone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ,,CENTERTEL” w Miastkowie ( odwołanie);
 • zawarto 6 umów o prace w tym 3 z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące robót publicznych.
 • 4 świadectwa pracy.

Zajmowano się również sprawami:

 1. Dokonano odbioru przebudowy dróg gminnych w Miastkowie ul. Krótka, ul. Poświątne oraz w Zaruziu.
 2. Wykonano remont kotłowni ( izolację poziomą i posadzkę) w budynku ,,Przedszkola”.
 3. Prowadzone są roboty na boisku sportowym w Miastkowie.
 4. Złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie o rozbiórce budynku gminnego w miejscowości Łuby – Kurki.
 5. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Łomży – ewidencji gruntów i budynków o zmianę użytkowania gruntów w działkach gminnych: pod hydrofornią w Miastkowie i Łubach - Kiertanach z roli na teren zabudowany.
 6. Trwają prace budowlane przy remizie strażackiej w Tarnowie.
 7. Odmalowano remizę strażacką w Czartorii.
 8. Wykonano remont przedszkola.
 9. Trwa ocena pracowników.

Wójt
Lidia Małgorzta Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-10-02 12:03
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-10-02 12:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 323