Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2006


I. Diagnoza sytuacji w Gminie

Gminę Miastkowo zamieszkuje 4.336 mieszkańców w 23 sołectwach .Cechą charakterystyczną gminy stanowi fakt , że jest to region typowo rolniczy . Bardzo istotnym problemem jest bezrobocie , które dotyka ludzi młodych , którzy po ukończeniu szkoły nie znajdują stałej pracy , a także ludzi po 40 roku życia. W trudnej sytuacji znajdują się rodziny wielodzietne i niepełne . Gmina Miastkowo podobnie jak inne gminy powiatu łomżyńskiego charakteryzuje się niskim stopniem rozwoju gospodarczego , znacznym bezrobociem .

II Uwagi ogólne

Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa , mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości . Jest one zatem ,,uzupełnieniem’’ systemu zabezpieczenia społecznego , który powinien być uruchomiony , gdy osoba lub rodzina wykorzystała swoje uprawnienia przysługujące jej na mocy innych ustaw , lecz okazały się niewystarczające. Celem pomocy społecznej jest zapewnienie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w szczególności zapewnienie schronienia , posiłku i ubrania .

III. Zakres zadań Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadaniem ośrodka jest przede wszystkim zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osobom i rodzinom wymagającym pomocy w codziennym życiu . Następuje systematyczny wzrost liczby osób i rodzin , które wymagają nie tylko okresowego , ale coraz częściej stałego wspierania ze strony instytucji. Zakres i formy pomocy są zróżnicowane. Zależą one od sytuacji życiowej osób wymagających pomocy .

1. Struktura organizacyjna

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje dwóch pracowników socjalnych. Wymagany ustawą o pomocy społecznej (art.110 ust. 11) wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych tj. 1 pracownik na 2000 mieszkańców nie jest spełniony. Na jednego pracownika przypada 2168 mieszkańców gminy. Ponadto w OPS realizowane były zadania zlecone gminie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zawodowa kadra posiada wymagane wykształcenie tj. dyplom pracownika socjalnego. Kierownik specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej niezbędną na tym stanowisku.

2. Pomoc w formie zasiłków pieniężnych.

W 2006 roku pomocą społeczną objęto 345 rodzin. Pomoc finansowana była ze środków własnych gminy oraz ze środków budżetowych przekazanych na realizację zadań zleconych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z budżetu państwa finansowane są zasiłki stałe , zasiłki okresowe , , natomiast w ramach zadań własnych udzielana jest pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału , żywności , przyborów szkolnych , zakup leków zdarzenia losowe itp.. W roku 2006 wypłacano zasiłki celowe z powodu suszy.

W ramach świadczeń realizowanych z budżetu państwa udzielono pomocy w formie :

- Zasiłek stały - 13 osób na kwotę - 56.481 zł
- Zasiłek okresowy - 51 osób na kwotę 63.986 zł
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana od zasiłków stałych dla 10 osób na kwotę - 4.186 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2006 roku zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową przyznane w celu złagodzenia skutków suszy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku. Z tej formy pomocy skorzystało 181 osób na kwotę 235.112 zł.

W ramach zadań własnych gminy pomocy udzielono 182 osobom w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 63.491 zł.

Jedną z głównych form pomocy udzielanej przez ośrodek jest dożywianie uczniów w szkole. W 2006 roku z tej pomocy skorzystało 375 uczniów uczęszczających do szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na łączną kwotę 90..958 zł. w tym dotacja celowa gminy wynosiła 12.288 zł. oraz dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa wynosiła 78.670 zł

Ponadto zakupiono wyposażenie do stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie na łączną kwotę 109.861 zł w tym dotacja celowa gminy wynosiła 38.041 oraz dotacja pochodząca z budżetu państwa 71.820 zł.

Od 1 maja 2004 roku OPS realizował zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych .

W 2006 roku świadczenia rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 559 rodzin . Zasiłki te w 100 % finansowane są z budżetu państwa , a wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 1.412.281 zł.

Jak wynika z powyższego pomocy udzielono znacznej liczbie osób. W sprawach tych pomocy udzielano adekwatnie do sytuacji i możliwości Ośrodka.

Z up. Wójta
Regina Pianko
Kierownik OPS

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-10-01 14:06
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-10-01 14:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 349