Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (26.11.2007 r. - 28.12.2007 r.)


W okresie dnia od dnia 26 listopada 2007 r do 28 grudnia 2007 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 2 zarządzenia w sprawach :

 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy ;

Wydano 30 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
w tym :
 • 4 zmieniające wymiar podatku;
 • 5 w sprawie umorzenia podatku;
 • 1 w sprawie ulgi w podatku rolnym w związku z nabyciem gruntów;
 • 1 zatwierdzającą podział działki;
 • 2 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 3 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 3 na wycinkę drzew;
 • 1 o warunkach zabudowy;
 • 3 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 4 przyznające zasiłek pielęgnacyjny;
 • 1 przyznającą świadczenia pielęgnacyjne;
 • 2 przyznające zaliczkę alimentacyjną.

Wydano 55 zaświadczeń, w tym:
 • 41 w sprawach podatkowych - o posiadaniu gospodarstwa rolnego i o dochodzie;
 • 3 stwierdzające brak zaległości podatkowych;
 • 7 o przeznaczeniu działek z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 4 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto wydano :
 • 1 postanowienie opiniujące podział geodezyjny działki;
 • 10 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 3 decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 3 decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych ;
 • 1 postanowienie opiniujące wniosek na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego Drogoszewo VII (wniosek p. Leszka Sobocińskiego zam. Miastkowo).

Pani Wójt poinformowała zebranych o swoich udziałach w spotkaniach, konferencjach i naradach w okresie sprawozdawczym.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-01-04 11:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-01-04 11:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 379