Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (28.09.2007 r. - 26.11.2007 r.)


W okresie dnia od dnia 28 września 2007 r do 26 listopada 2007 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 6 zarządzeń w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy ;
 3. zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo;
 4. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007;
 5. oddania w dzierżawę działki z zasobu gminnego ( Chojny-Naruszczki);
 6. projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Wydano 608 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 191 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
 • 33 zmieniające wymiar podatku;
 • 4 w sprawie umorzenia podatku;
 • 2 w sprawie ulgi w podatku rolnym w związku z nabyciem gruntów;
 • 1 zatwierdzającą podział działki;
 • 2 zatwierdzające zbycie udziału we wspólnocie gruntowej wsi Czantoria pomiędzy osobami fizycznymi;
 • 150 w sprawie stypendium szkolnego;
 • 3 na dofinansowanie pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników;
 • 5 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 1 o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( T. Jankowska);
 • 2 na wycinkę drzew;
 • 3 o warunkach zabudowy;
 • 170 przyznających prawo do zasiłku rodzinnego;
 • 9 zmieniających zasiłki rodzinne;
 • 13 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 5 o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego;
 • 2 w przyznające zasiłek pielęgnacyjny;
 • 5 przyznających świadczenia pielęgnacyjne;
 • 7 przyznające zaliczkę alimentacyjną.

Wydano 130 zaświadczeń, w tym:
 • 83 w sprawach podatkowych - o posiadaniu gospodarstwa rolnego i o dochodzie;
 • 13 stwierdzających brak zaległości podatkowych;
 • 18 o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • 8 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 5 w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • 3 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto wydano :
 • 1 postanowienie zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 1 postanowienie opiniujące podział geodezyjny działki w Miastkowie;
 • 5 wypisów z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 12 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wszczęto 4 postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • zawarto 4 umowy o pracę w tym: 3 na roboty publiczne;
 • 3 świadectwa pracy.

Pani Wójt poinformowała zebranych o swoich udziałach w spotkaniach, konferencjach i naradach w okresie sprawozdawczym.

Wójt
Lidia Małgorzta Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-11-29 09:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-11-29 09:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 339