Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (26.04.2007 r. - 28.06.2007 r.)


W okresie od dnia 26 kwietnia 2007 r. do 28 czerwca 2007 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 4 zarządzenia w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy ;
 3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo;
 4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydano 250 decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 169 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych;
 • 1 w sprawie dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika;
 • 1 przyznająca zasiłek szkolny;
 • 9 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 5 zatwierdzające podziały nieruchomości;
 • 1 umarzającą postępowanie rozgraniczające;
 • 1 na wycinkę drzew;
 • 8 o warunkach zabudowy;
 • 1 o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zakładu konstrukcji stalowych w Rydzewie;
 • 3 umorzeniowe;
 • 23 zmieniające wymiar podatku;
 • 1 z tytułu nabycia gruntu;
 • 8 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 15 w sprawach zasiłków rodzinnych;
 • 2 w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 2 w sprawie prawa do zaliczki alimentacyjnej.

Wydano 88 zaświadczeń, w tym:
 • 62 w sprawach podatkowych - o posiadaniu gospodarstwa rolnego i o dochodzie;
 • 6 o niezaleganiu w podatkach;
 • 7 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 7 w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • 2 o przeznaczeniu działek z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 4 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto wydano :
 • 2 postanowienia zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • 6 postanowień opiniujących podziały geodezyjne działek;
 • 3 wypisy z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa;
 • 1 długoterminowe zezwolenie na sprzedaż piwa;
 • 11 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 6 decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającą na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej ,,CENTERTEL” w Miastkowie.

Zajmowano się również sprawami:
 1. Dokonano odbioru przebudowy dróg gminnych we wsi Gałkówka i Czantoria.
 2. Odebrano roboty związane z budowa stołówki z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Miastkowie, przygotowano materiał celem otrzymania pozwolenia na użytkowanie ww. obiektu.
 3. W dniu 6 czerwca 2007 roku odbyły się przetargi na asfaltowanie dróg: w Miastkowie ul. Poświątne i Krótka oraz w Zaruziu w kierunku Bartkowizny.
 4. Zawarto umowy na przebudowę dróg gminnych w Zaruziu i w Miastkowie.

Wójt
Lidia Małgoprzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-07-03 13:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-07-03 13:48
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 356