Informacje i programy Informacje

Informacja z realizacji strategii rozwoju Gminy Miastkowo w latach 2005-2006


Strategia Rozwoju Gminy Miastkowo do roku 2010, przyjęta uchwałą Rady Gminy Miastkowo Nr VIII/44/03 z dnia 23 września 2003r., zawiera zestaw zadań przewidzianych do realizacji, przedstawionych w układzie celów strategicznych. Jej uszczegółowieniem są „Plany operacyjne do strategii rozwoju Gminy Miastkowo", których zasadniczym celem jest wprowadzanie w życie zapisów strategii.

W ramach celu strategicznego nr l „Poprawa i tworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej" zrealizowano zadanie 1.1.1 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie", którego zakończenie nastąpiło w marcu 2005r. Nadal kontynuowane są prace przy budowie boiska sportowego w Miastkowie (zadanie 1.1.2 z celu strategicznego Nr 1).

W latach 2005 - 2006 realizowano zadania wynikające z celu strategicznego Nr 5 „Promocja Gminy". Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich organizował imprezy kulturalne (zadanie nr 5.2.1) dla lokalnej społeczności, przy okazji, których uwypuklano twórczość miejscowych artystów. Należy tu wymienić cyganerię, majówkę, dożynki, święto ziemniaka czy wigilijne spotkanie dla mieszkańców gminy.

W roku 2005 w ramach celu strategicznego Nr 6 „Rozwijanie infrastruktury zrealizowano zadanie 6.4.1 pn. „Budowa sieci wodociągowej zachodniej części gminy - II etap", w ramach którego zwodociągowano następujące miejscowości: Drogoszewo, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Kuleszka, Kaliszki i Nowosiedliny.
Zrealizowano również zadanie 6.5.1 pn. „Modernizacja oświetlenia we wsi Osetno” oraz zadanie 6.6.1.2 pn. „Modernizacja ulicy Kacpra Wielocha w Miastkowie”.

W roku 2005 oraz 2006 w ramach celu strategicznego Nr 7 „System edukacji ekologicznej” zrealizowano zadanie 7.1.1 pn. „ Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży oraz zadanie 7.1.2 pn. „Zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą”. Należy tu podkreślić, że realizowane zadania z zakresu ekologii mają charakter wychowawczy młodzieży. Ścieżka ekologiczna prowadzona jest przez wszystkie szkoły występujące na terenie gminy. Zrealizowane było również zadanie pn. „Program szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej dla rolników”. Szkolenia organizowane były przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Rejon Łomża.

Inspektor
Bogumiła Małż

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-05-08 09:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-05-08 09:22
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 358