Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie realizacji Programu Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi za 2006 r.


Program Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 r. został uchwalony 12 grudnia 2005 r. – Uchwała Nr XXV/132/05 Rady Gminy Miastkowo.

W Programie tym radni określili, że przedmiotem współpracy Gminy będzie między innymi „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, a także prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.”

13 grudnia 2005 r. Wójt Gminy Miastkowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu w.w. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2 stycznia 2006 roku Uczniowski Klub Sportowy „JAGUARY” w Miastkowie złożył ofertę realizacji zadania wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych w kwocie 20.000 zł. Oferta ta uwzględniała organizację obozu sportowego feryjnego i wakacyjnego, organizację biegów masowych, wyjazdy na zawody regionalne i ogólnopolskie. Niestety była to jedyna oferta .

Oferta została rozpatrzona przez komisję opiniującą powołana przez Wójta Gminy. Komisja stwierdziła, że UKS „JAGUARY” daje gwarancje realizacji zadania przedstawioną w har4monogramie realizacji zadania.

W dniu 19 stycznia 2006 r. została zawarta umowa na realizacje przedmiotowego zadania.

22 grudnia 2006 r. Uczniowski Klub Sportowy „JAGUARY” złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania dołączając do niego kopie faktur na wszystkie zakupione usługi i towary. Całkowity koszt realizacji zadania, pokryty z dotacji wyniósł – 17.056, 25 zł.
W ramach umowy zorganizowano:
– zgrupowanie sportowe – 7 osób przebywało w Spale,
- zgrupowanie sportowe w Szklarskiej Porębie – 6 osób,
- zorganizowano I Papieskie Biegi terenowe w Miastkowie
- wyjazdy na zawody sportowe do Siedlec i do Moniek.
Niewykorzystane środki zwrócono na konto Urzędu.

Reasumując dotacja została wykorzystana prawidłowo i terminowo rozliczona.

Sekretarz Gminy
Janina Cwalina

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-04-30 10:07
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-30 10:15
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 343