Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (29.03.2007 r. - 26.04.2007 r.)


W okresie od dnia 29 marca 2007 r. do 26 kwietnia 2007 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 3 zarządzenia w sprawach :
 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektu uchwały Rady Gminy ;
 3. układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

Wydano 254 decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w tym :
 • 1 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 3 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 2 o warunkach zabudowy;
 • 11 zatwierdzających projekty podziałów działek;
 • 178 zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 • 1 umorzeniowa;
 • 44 zmieniające wymiar podatku;
 • 1 decyzja odraczająca płatność podatku;
 • 2 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 8 w sprawach zasiłków rodzinnych;
 • 2 w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 1 w sprawie prawa do zaliczki alimentacyjnej.

Wydano 69 zaświadczeń, w tym:
 • 33 w sprawach podatkowych - o posiadaniu gospodarstwa rolnego i o dochodzie;
 • 22 o niezaleganiu w podatkach;
 • 7 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 4 o przeznaczeniu działek z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • 3 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto wydano :
 • 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziałów;
 • postanowienie opiniujące projekt prac geologicznych na wykonanie dokumentacji określającej warunki hydrologiczne terenu projektowanej budowy stacji paliw i hali produkcyjnej ,,OMIS” w miejscowości Rydzewo;
 • wszczęto postępowanie w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych obiektów zabytkowych tj. Szkoły w Tarnowie Tarnowie sześcioraka w Tarnowie;
 • 3 wypisy z ewidencji działalności gospodarczej;
 • zawarto 4 umowy o pracę ( roboty publiczne i prace interwencyjne);
 • 6 informacji o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Zajmowano się również sprawami:
 1. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania 10 decyzji o warunkach zabudowy.
 2. W związku z planowaną przebudową drogi krajowej, prowadzone są negocjacje w sprawie likwidacji ulic jednokierunkowych Rydzewie.
 3. Prowadzone są roboty drogowe związane z przebudową dróg gminnych we wsi Gałkówka i Czantoria.
 4. Trwają roboty budowlane związane z budową stołówki z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Miastkowie.
 5. Trwają prace na boisku sportowym w Miastkowie oraz roboty remontowe budynku byłej ,, poczty”.
 6. Wykonywane jest równanie dróg gminnych miejscowa naprawa poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-04-30 10:03
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-30 10:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 354