Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006.


Dokument ten opiera się na pięciu zadaniach gminy , które nakreślił ustawodawca .

1.Zadanie pierwsze:

,, Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu ‘’

GKRPA na wniosek Policji oraz osób indywidualnych rozpatrywała sprawy osób uzależnionych od alkoholu .
Celem tych rozmów było zmotywowanie jak największej liczby osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego .
W przypadku odmowy sprawę kierowano do Sądu Rodzinnego celem dalszego postępowania.
Osoby uzależnione od alkoholu , które podjęły leczenie w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży otrzymały pomoc w postaci pokrycia kosztów podróży na sesje terapeutyczne .

2. Zadanie drugie :

,, Udzielanie Rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą za najważniejsze uznaje się : szkolenie osób pracujących z członkami rodzin , w których występuje problem alkoholowy i przemoc w rodzinie ‘’.

1) zadania te są sukcesywnie realizowane zwłaszcza przez nauczycieli .
Byli oni uczestnikami kursów organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień w Łomży. Tematem tych szkoleń było ,,Wdrażanie i modyfikowanie szkolnych programów profilaktycznych’’. Zdobytą wiedzę przekazali na posiedzeniach nauczycieli .
Dla rodziców przekazano w formie broszur pt. ,, Zjawisko przemocy wśród młodzieży szkolnej’’ ,, Rodzina razem przeciw AIDS’’, ,, Potrzeby mojego dziecka’’.

2) Wdrażano Szkolne Programy,, Profilaktyka Problemów Dzieci i Młodzieży Szkolnej‘’, , Czy wiem i potrafię ? ‘’,, Życie bez nałogów i wulgaryzmów ,,
.Programy te mają na celu przeciwdziałaniu zjawiskom przemocy wśród młodzieży szkolnej .

3. Zadanie trzecie :

Prowadzenie Profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , w szczególności dla dzieci i młodzieży:

1) Zorganizowano i przeprowadzono dla młodzieży gimnazjalnej konkurs na najlepszy scenariusz pt. ,, Życie to nie teatr’’ będący przygotowaniem do IV edycji Festiwalu Młodych Form Teatralnych pod hasłem ,, Dramat i tragedię pozostaw teatrowi’’.
Nagrody zakupiono ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne .

2. Pokryto koszty udziału uczniów klas III gimnazjów w kurso - rekolekcjach do
Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczmiu .

3) Pokryto koszty wyjazdu integracyjno rekreacyjnego do Białegostoku grupy rozwoju osobowości Szkoły Podstawowej w Miastkowie .

4) w ramach efektywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży zorganizowano i sfinansowano zajęcia taneczne i sportowe .

5) Zorganizowano letni wypoczynek z programem profilaktycznym z terenu Gminy Miastkowo dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym .

6) Pokryto w 50 % koszty obozu letniego z programem profilaktycznym drużyny młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

7) Pokryto część kosztów związanych z organizacją wigilii dla społeczeństwa w ramach promocji efektywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego wspólnie z najbliższymi oraz integracja ze społecznością lokalną.

8) Pokryto koszty wyjazdu do Zambrowa na pływalnię ,, Delfin’’ dla dzieci Szkoły Podstawowej w Miastkowie pochodzących z rodzin , w których występuje problem alkoholowy. Celem wyjazdu było propagowanie zdrowego spędzania czasu wolego .

9) Pokryto częściowo koszty związane z organizacją imprezy środowiskowej pod hasłem ,, Dzień rodziny’’. Organizatorem imprezy byli uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Miastkowie oraz ich rodzice .Celem imprezy było budowanie pozytywnych relacji rodzic – dziecko – nauczyciel , zwiększenie aktywności fizycznej i twórczej mieszkańców giny oraz promocja zdrowego bez używek spędzania czasu wolnego w gronie najbliższych.

10) Przy współpracy z policją , nauczycielami i rodzicami realizowano w szkołach zadania wynikające z programu ,, Szkoła bez przemocy i wulgaryzmu ".

11) Realizowano Program profilaktyczny dla klas II Gimnazjum Pt. ,, Jak żyć z ludźmi’’.

12) W ramach pedagogizacji rodziców przeprowadzono warsztaty z zakresu zapobiegania narkomanii pod hasłem ,, Pierwszy znak ".


4. Zadanie czwarte

,, Wspieranie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służącej w rozwiązywaniu problemów alkoholowych ‘’

Istotą tego zadania jest pozyskiwanie liderów w profilaktyce oraz stworzenie im atmosfery przychylności i wsparcia . Z rozmów z dyrektorami szkół wynika , że nastąpił olbrzymi wzrost wiedzy dotyczącej profilaktyki wśród nauczycieli .
Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia w zakresie zagrożeń młodego pokolenia . Utworzyły się zespoły nauczycieli ds. rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych. Często wykorzystywane są zakupione ze środków gminnych filmy , książki , broszury. Nauczyciele doskonale rozumieją potrzebę bycia czujnym i bogatym w wiedzę w zakresie zagrożeń młodego pokolenia , efektywnych działań profilaktycznych, a nade wszystko być mocnym wsparciem dla często bezsilnych rodziców .

5. Zadanie piąte :

"Podejmowanie działań ograniczających dostępność alkoholu"

1) Przeprowadzone kontrole prze członków GKRPA podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i na wynos nie wykazały poważnych uchybień .
2) W roku 2006 nie wpłynęły żadne wnioski o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3) Nie zachodziła konieczność występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
4) Odbyły się robocze posiedzenia GKRPA , na których omawiano i podejmowano decyzje dotyczące aktualnych spraw związanych z profilaktyką .

Wnioski

Zgodnie z postanowieniem końcowym GKRPA na 2006 rok ,, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest widziany jako strategia długofalowa nakładająca nacisk szczególnie na profilaktykę wśród dzieci i młodzieży.
Nadal należy wspierać środowiska szkolne w realizacji zaplanowanych działań adresowanych do rodziców np. Rozpropagowanie broszur na temat uzależnień od alkoholu., narkotyków , ale także od komputera i internetu . Wspieranie programów profilaktycznych , głownie wśród dzieci i młodzieży szkolnej mających na celu zmianę w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych , działania na rzecz trzeźwości , przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu , a także wspieranie działalności w tym zakresie wszelkich organizacji .

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Regina Pianko

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-04-12 12:31
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-12 12:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 329