Informacje i programy Informacje

Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (28.02.2007 r. - 29.03.2007 r.)


W okresie od dnia 28 lutego 2007 r. do 29 marca 2007 r. rozpatrywano następujące sprawy:

Wydano 3 zarządzenia w sprawach :

 1. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
 2. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy (projekty na VI sesję Rady Gminy);
 3. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Wydano 30 decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
w tym :
 • 3 o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • 5 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
 • 1 o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • 1 na wycinkę drzew ;
 • 2 umorzeniowe;
 • 3 zmieniające wymiar podatku;
 • 1 w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntu;
 • 5 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • 7 w sprawach zasiłków rodzinnych;
 • 1 w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 1 w sprawie prawa do zaliczki alimentacyjnej.

Wydano 62 zaświadczenia, w tym:
 • 41 w sprawach podatkowych - o posiadaniu gospodarstwa rolnego i o dochodzie;
 • 7 o niezaleganiu w podatkach;
 • 3 o pracy w gospodarstwie rolnym;
 • 4 w sprawie zasiłku rodzinnego;
 • 5 o przeznaczeniu działek;
 • 2 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto wydano :
 • 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • zawarto 4 umowy o pracę;
 • 12 informacji o przeznaczeniu terenu.

Zajmowano się również sprawami:
 1. Zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi powiatowej od drogi krajowej nr 61 Leopoldowo – Łuby -Kiertany – Łuby – Kurki w sprawie dofinansowania kwoty 350 tys. zł z budżetu gminy Miastkowo na realizację w 2007 roku.
 2. Toczy się postępowanie administracyjne w 10 sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu konstrukcji stalowych z zapleczem socjalnym, gastronomicznym i stacją paliw w Rydzewie.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-04-12 12:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-12 12:34
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-22 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 358