Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XVIII


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XVIII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 14 lutego 2013 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy;
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Tarnowie,
  b) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drogoszewie,
  c) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  d) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2013 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.
 5. Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 6. Informacja o udzieleniu pomocy publicznej osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za 2012 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2012 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 r.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rday

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-31 13:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-31 13:20
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 378